En el BOIB núm. 104, del 9 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup tècnic de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de l'Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 105, del dia 9 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal graduat en Ciències de la Salut per al projecte «Desenvolupament i validació d'un qüestionari breu per avaluar l'adherència a les recomanacions nutricionals per a la prevenció del càncer (SYN21/05)».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 103, de dia 6 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució de la gerent territorial de l'Hospital de Manacor, de 3 d’agost de 2022, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap del Grup de Secretaria de Direcció de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 99, de dia 30 de juliol de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup tècnic de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de l'Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 98, de dia 28 de juliol de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 de juliol de 2022, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la Zona Bàsica de Salut de Ses Roques Llises de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 100, de dia 2 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per la qual s’aproven les bases específiques i es convoca un concurs de mèrits per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat o categoria de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’infermeria.

Llegeix més...

El foment de la consolidació de la carrera professional del personal investigador, incentivant la creació de places de caràcter permanent en les institucions d'adscripció i facilitant l'inici o l'afiançament d'una línia d'investigació mitjançant el finançament d'un projecte propi d'R+D+I, així com l'adequació i renovació dels espais i laboratoris i la millora de l'equipament necessaris per a la seva execució, són els principals objectius d'aquesta iniciativa.

Llegeix més...