En el BOIB núm. 180 de dia 30 de desembre de 2021, s'han publicat tres resolucions de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 27 de desembre de 2021 per la qual es convoquen, pel sistema de lliure designació, la provisió de tres llocs de treball de supervisor/a de la Unitat d’Urgències, de la Unitat d’Esterilització de l'Àrea Quirúrgica i de la Unitat de Consultes Externes de l’Àrea Ambulatòria de l'Hospital de Manacor.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 178 de dia 28 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de desembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap del Grup de Gestió Integral de Nòmines de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) ha aprovat la primera oferta pública d’ocupació d’acord amb l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears, el qual es va aprovar mitjançant el Decret 17/2019, de 16 de març, de carrera investigadora. Són 7 places d’investigador titular amb les quals es vol promoure l’estabilitat dels professionals investigadors de l’Institut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 173 de dia 18 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears de 25 de novembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei de Suport Jurídic en matèria de Recursos Humans del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 173 de dia 18 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències d’Atenció Primària de Formentera (S.U.A.P.) de la plantilla orgànica autoritzada d’atenció primària de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021 de personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, formada per 718 places de diferents categories que responen a la taxa de reposició de l’any 2021. La taxa de reposició correspon a un indicador utilitzat per l’Administració pública per determinar el nombre de noves places disponibles tenint en compte el nombre de places desocupades al llarg d’un any per jubilacions, concurs de trasllats, etc.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 173 de dia 18 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica amb titulació superior d’Infraestructures i Equipament Tecnològic per a la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 172 de dia 16 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'una persona graduada en Medicina per al projecte «Determinació de l'eficàcia i seguretat de la implantació de desfibril·ladors subcutanis en prevenció primària de la mort sobtada».

Llegeix més...