En el BOIB núm. 56, de dia 29 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 20 d’abril de 2021, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos administratiu, de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 56, de 19 d'abril, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l’EBAP, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la CAIB, per a l’illa de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 54, de dia 24 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució del director de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, de 16 d’abril de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 53, el dia 22 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució del director de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, de 19 d’abril de 2021, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de dos places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup auxiliar administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’EAP Verge del Toro en l’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 55, de dia 27 d’abril de 2021, s’ha publicat la Resolució per la qual es dona audiència als interessats en el recurs de reposició interposat contra la Resolució del director general de l'IB-Salut, per la qual s'aprovava la llista de persones que havien superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria grup administratiu de la funció administrativa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 53, de dia 22 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, de 31 de març de 2021, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup de gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...