Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Regulació del permís retribuït pels treballadors/es que no prestin serveis essencials

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, va adoptar una sèrie de mesures en relació amb la limitació de la mobilitat de les persones, així com de les activitats socials i econòmiques del nostre país, que han contribuït a l'avanç de la COVID-19.

Totes aquestes mesures, particularment les que han incidit en la limitació de la mobilitat de les persones, han contribuït a contenir l'avanç de la COVID-19. El teletreball, les mesures de flexibilitat empresarial i la resta de mesures econòmiques i socials adoptades en les darreres setmanes, estan permetent al mateix temps minimitzar l'impacte negatiu sobre el teixit empresarial i el treball.

Però, a pesar de l'impacte que aquestes mesures de distanciament social estan tenint per afavorir el control de l'epidèmia, la xifra total de persones contagiades i de víctimes de la COVID-19 que són ingressades a les Unitats de Cures Intensives, a vegades durant períodes relativament llargs, amb un efecte d'acumulació de pacients, ha continuat creixent, provocant una pressió creixent sobre el Sistema Nacional de Salut, i, en particular, sobre els serveis assistencials.

Per això, tenint en compte les recomanacions dels experts en l'àmbit epidemiològic, resulta necessari adoptar noves mesures que aprofundeixin en el control de la propagació del virus i evitar que l'acumulació de pacients en les Unitats de Cures Intensives arribi a la seva saturació.

La durada de l'estat d'alarma que es declara pel present reial decret és de quinze dies naturals.

Àmbit subjectiu d'aplicació

  1.  El present reial decret-llei s'aplicarà a totes les persones treballadores per compte d'altri que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat i l'activitat dels quals no hagi sigut paralitzada a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
  2. No obstant, queden exceptuats de l'àmbit d'aplicació:

a) Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors definits com a essencials en l'annex d'aquest reial decret-llei.

b) Les persones treballadores que prestin serveis en les divisions o línies de producció l'activitat dels quals es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials en l'annex d'aquest reial decret-llei.

c) Les persones treballadores per aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal de feina de suspensió i aquelles a les que els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal de feina de suspensió durant la vigència del permís previst en aquest reial decret-llei.

d) Les persones treballadores que es trobin de baixa per incapacitat temporal o el contracte dels quals estigui suspès per altres causes legalment previstes.

e) Les persones treballadores que puguin seguir desenvolupant la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

 Permís retribuït

  1. Les persones treballadores que es trobin dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest reial decret-llei gaudiran d'un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d'abril de 2020, ambdós inclosos.
  2. El present permís comportarà que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hi hagués correspost estar prestant serveis amb caràcter ordinari incloent salari base i complements salarials.

 Recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït

  1. La recuperació de les hores de treball es podran fer efectives des de l'endemà a la finalització de l'estat d'alarma fins al 31 de desembre de 2020.

  2. Aquesta recuperació s'haurà de negociar en un període de consultes obertes a l'efecte entre l'empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tendrà una durada màxima de set dies.

  3. En qualsevol cas, la recuperació d'aquestes hores no podrà suposar l'incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos en la llei i en el conveni col·lectiu, l'establiment d'un termini de preavís inferior al recollit en article 34.2 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui d'aplicació. Així mateix, hauran de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legalment i convencionalment.

 Activitat mínima indispensable

Les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable regulat en aquest article podran establir el nombre mínim de plantilla o els torns de feina estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l'activitat indispensable.

Empleats públics

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els competents en les comunitats autònomes i entitats locals queden habilitats per dictar les instruccions i resolucions que siguin necessaris per regular la prestació de serveis dels treballadors públics inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic del Treballador Públic, amb l'objecte de mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials.

Personal d'empreses adjudicatàries de contractes del sector públic

El permís retribuït recuperable regulat en aquest reial decret-llei no resultarà d'aplicació a les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d'obra, serveis i subministraments del sector públic que siguin indispensables pel manteniment i seguretat dels edificis i l'adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de forma no presencial, tot això sense perjudici de l'establert en l'article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

[Fuente: BOE. Núm. 87. 29/03/2020]

[Foto: Infosalut / Treballador de manteniment / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19