Categoria: Ordenació farmacèutica

Sentències en els PO 16/2016 i 26/2016 del catàleg farmacèutic

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 150, de dia 29 de novembre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 19 de novembre de 2018 per la qual s’ordena l’execució de les sentències fermes dictades per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en els PO 16/2016 i 26/2016.

El mes de maig de 2015, el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia va dictar resolució per la qual es va aprovar el catàleg farmacèutic de les Illes Balears

Posteriorment es van interposar diversos recursos a la citada resolució.

Ara s’executen les sentències corresponents del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en els PO 16/2016 i 26/2016 i en conseqüència, tenir per alçada la suspensió de la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 20 de maig de 2015 per la qual es va aprovar el catàleg farmacèutic. 

Contra aquesta resolució, i mentre no consti en les actuacions la total execució de les sentències, les persones interessades poden formular incident d’execució davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears, sense perjudici que puguin formular qualsevol altre que considerin adient.

[Font: BOIB. Núm. 150. 29/11/2018]

[Foto: Hospital Son Llàtzer. Servei de Prevenció]

Notícies relacionades a Infosalut
*13/04/2018 - Citació per a les persones interessades en el contenciós administratiu sobre el catàleg farmacèutic