En el BOIB núm. 36, de 19 de març de 2016, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, de 18 de març de 2016, sobre l'increment retributiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.

D'acord amb la normativa jurídica vigent, i a proposta de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, s'ha aprovat:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 36, de 3 de març de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de Tècnic/Tècnica en Radioteràpia,  i es determina el lloc, la data i l'hora de celebració de l' exercici de la fase d'oposició.

La convocatòria del concurs oposició es va publicar el mes de setembre de 2015 i el mes de novembre es van aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses. Ara s'aproven les llistes definitives.

L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 14 de maig de 2016, a les 10.00 hores, als llocs següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 37, de 22 de març de 2016, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de lliure designació, un lloc de feina de supervisor/supervisora de l'Àrea de Crítics de l'Hospital de Manacor.

La sol·licitud, adreçada a la Direcció Gerència de l'Hospital de Manacor, s'ha de formalitzar al Registre de l'Hospital de Manacor en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 36, de 19 de març de 2016, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 18 de març de 2016, pel qual es modifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2014, pel qual es regula la borsa general d'ocupació per al personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears.

Segons la normativa jurídica vigent, es modifica el punt 36 del citat Acord, i s'introdueix una solució temporal davant els nomenaments temporals derivats de la campanya estival d'enguany, atès que s'ha retardat la posada en funcionament de les convocatòries per elaborar les llistes definitives de la borsa general i no es disposa de candidats a les borses de determinades categories.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 37, de 22 de març de 2016, s'ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un administratiu de projectes públics (LC005), categoria C.

Les sol·licituds només es poden presentar davant el registre de la FISIB o bé de qualsevol altra de les formes establertes en la normativa vigent.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals, comptadors des del dia següent a la data de publicació de la convocatoria.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 34, de 15 de març de 2016, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de subdirector d'infermeria de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d'alta direcció.

La convocatòria es va publicar el mes febrer de 2016.

S'ha adjudicat el lloc de feina de subdirector d'infermeria de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, del Servei de Salut de les Illes Balears, al senyor Jean Philippe Baena Lointier.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 36, de 19 de març de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, les funcions corresponents d'una plaça vacant de la categoria Personal Tècnic Titulat de Grau Mitjà, de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Son Llàtzer.

Aquesta plaça inicialment estarà destinada al Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el departament de Recursos Humans de la Gerència de l'Hospital Son Llàtzer.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 32, de 10 de març de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de Conductor/a, convocat mitjançant resolució de 8 de setembre de 2015 (BOIB núm. 135, de 12 de setembre de 2015), i es determina el lloc, la data i l'hora de celebració de l'exercici de la fase d'oposició.

La convocatòria del concurs oposició es va publicar el mes de setembre de 2015 i el mes de novembre d'aquest mateix any es van aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses a l'oposició.

L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 21 de maig de 2016, a les 10.00 hores, als llocs següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 32, de 10 de març de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es designen els membres del tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de Terapeutes ocupacionals dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

La convocatòria es va publicar el mes de setembre de 2015 i el mes de novembre d'aquest any es van aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 32, de 10 de març de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de Higienista dental, convocat mitjançant resolució de 4 de setembre de 2015 (BOIB núm. 134, de 10 de setembre de 2015), i es determina el lloc, la data i l'hora de celebració de l'exercici de la fase d'oposició.

La convocatòria del concurs oposició es va publicar el mes de setembre de 2015 i el mes de novembre d'aquest mateix any es van aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses a l'oposició.

Els excercicis de l'oposició es duran a terme el dia 28 de maig de 2016, a les 10.00 hores, als llocs següents:

Llegeix més...