En el BOIB núm. 30, de 15 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual es modifica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de 21 de setembre de 2015.

El 8 d'octubre de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de 21 de setembre de 2015, per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal estatutari.

Ara, es modifica la lletra l) del punt 2 de la Resolució, sobre autorització de plantilles orgàniques, i se suprimeix la lletra o) del punt 2, referent a nomenaments i cessaments dels contractes d'alta direcció del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 30, de 15 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic.

La convocatòria del concurs oposició es va publicar en el BOIB núm. 133, de 8 de setembre de 2015, mitjançant Resolució de 25 de febrer de 2015. Posteriorment es va fer una correcció d'errades a aquesta Resolució.

Les persones aspirants admeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta Resolució, per presentar reclamacions.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 16, de 2 de febrer de 2016, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

S'aprova aquesta convocatòria per proveir el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca de l'IB-Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 14, de 28 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de Supervisor/a d'Unitat d'Urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca.

La convocatòria es va publicar el mes de desembre de 2015.

S'ha adjudicat el lloc de treball de Supervisor/a d'Unitat d'Urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca, del Sector Sanitari de Tramuntana, al senyor Enrique Gibert Hernández.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 14, de 28 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s'aproven i es fan publiques les llistes definitives del personal funcionari i del personal laboral inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'Acord del Consell de Govern, de 20 de novembre de 2015, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, de 12 de novembre de 2015, i l'Acord del Comitè Intercentres, de 16 de novembre de 2015.

Aquesta llista definitiva fa referència a la implantació inicial de nivell de carrera professional, amb indicació del nivell d'enquadrament i els dies sobrers.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es poden interposar els següentes recursos:

Llegeix més...

S'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos dels candidats presentats a la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, de la Prefectura de Secció de Medicina Intensiva.

Així doncs, s'estableix un termini de reclamació de 10 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució.

El termini per presentar les reclamacions acaba dia 8 de febrer de 2016.

Llegeix més...

S'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals s'aproven, d'una banda, la llista definitiva de punts totals d'una convocatòria de personal no sanitari, i d'altra banda, la llista definitiva de mèrits d'una convocatòria de personal sanitari, ambdues corresponents al Sector Sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases).

Personal no sanitari

Personal sanitari

Llegeix més...

En el BOIB núm. 11, de 23 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'adjudica pel procediment de concurs, el lloc de feina de cap de grup de Facturació i Cobraments de l'Hospital Universitari Son Espases.

La convocatòria es va publicar el mes de setembre de 2015.

S'ha adjudicat el lloc de feina de cap de grup de Facturació i Cobraments de l'Hospital Universitari Son Espases a la senyora María José Castro de la Fuente.

Llegeix més...

S'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals s'aproven les llistes definitives de mèrits de les convocatòries de la categoria de Facultatiu Especialista d'Àrea de diferents especialitats, corresponents al Sector Sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases):

2015

2014

Llegeix més...

En el BOIB núm. 11, de 23 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es declara deserta la convocatòria, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de subdirector mèdic/subdirectora mèdica de l'Hospital Universitari Son Espases (Sector Sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Aquesta plaça es va convocar el mes de novembre de 2015.

La Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases ha declarat desert el lloc de feina de subdirector mèdic/subdirectora mèdica.

Llegeix més...