En el BOIB núm. 183, de 17 de desembre de 2015, s'han publicat les resolucions de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, per les quals es convoquen, pel procediment de lliure designació, les places següents:

Les sol·licituds per participar en els processos selectius s'han de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en els taulers d'anuncis i en la pàgina web de l'Hospital, adreçades a l'òrgan convocant, i s'han de formalitzar en el registre de la gerència o per mitjà d'alguna de les vies legals establertes.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 181, de 12 de desembre de 2015, s'ha publicat la Llei 11/2015, de 10 de desembre, de recuperació parcial l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de desembre de 2012.

Aquesta paga es va suprimir el mes d'octubre de 2012 i el 2015 es va establir la primera recuperació parcial de la paga.

El mes de setembre d'aquest any es varen concedir crèdits extraordinaris i suplements i així poder recuperar una altra part d'aquesta paga, concretament la part equivalent a 48 dies, o el 26,23 % de la paga, segons els casos.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 178, de 5 de desembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor, per la qual s'adjudica la plaça vacant de la categoria de comare en règim de promoció interna temporal.

La convocatòria d'aquesta plaça es va aprovar el mes de novembre de 2015.

La plaça s'ha adjudicat a Clemente Jesús Roldán Ramírez.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 181, de 12 de desembre de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió dels llocs de feina al Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d'alta direcció, regulats pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

Les places convocades són les següents:

Hospital Universitari Son Espases (Sector Sanitari de Ponent)

Gerència d'Atenció Primària de Mallorca

Llegeix més...

En el BOIB núm. 178, de 5 de desembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l'Hospital Són Llàtzer per a la cobertura, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de coordinador d'Admissió i Documentació Clínica.

La convocatòria es va publicar el mes de novembre de 2015.

S'ha adjudicat el lloc de feina de coordinador d'Admissió i Documentació Clínica al Sr. Juan José Ferrer Riera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 178, de 5 de desembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual s'aprova una modificació de la plantilla orgànica de la Gerència del Sector Ponent (Hospital Universitari Son Espases).

S'autoritza la creació, dins la plantilla autoritzada de personal estatutari de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases, de les places següents:

  • 1 plaça de subdirector de gestió i serveis generals.
  • 2 places de metge/essa d'admissió i documentació clínica.
Llegeix més...

En el BOIB núm. 178, de 5 de desembre de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal de l'IB-Salut, de diverses categories, als sector sanitaris següents:

Sector sanitari de l'Hospital Formentera - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Hospital Formentera)

Sector sanitari de l'Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses)

Llegeix més...

En el BOIB núm. 178, de 5 de desembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector / subdirectora d'infermeria de l'Hospital Son Llàtzer (Sector Sanitari de Migjorn del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2015 referent al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

Aquesta oferta d'ocupació pública va dirigida al personal següent:

  • Personal funcionari de la CAIB. Torn lliure. Hi ha un total de 32 places per a l'Administració general i per als cossos facultatiu superior, facultatiu tècnic i ajudant facultatiu.
Llegeix més...

En el BOIB, núm. 175, de 28 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 de novembre de 2015 per la qual es designen els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic/tècnica especialista en radioteràpia.

La convocatòria d'aquestes places es va aprovar a través de la Resolució del director general de l'IB Salut, de 3 de setembre de 2015.

Llegeix més...