En el BOIB núm. 175, de 28 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de novembre de 2015 per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic/técnica especialista en anatomia patològica, convocat mitjançant resolució de 3 de setembre de 2015 (BOIB núm. 132 , de 5 de setembre de 2015).

En el mes de setembre de 2015 es va publicar la convocatòria del concurs oposició.

Les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions.

Llegeix més...

En el BOIB núm 172, de 21 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de novembre de 2015 per la qual s'adjudica pel procediment de concurs, el lloc de cap de grup del Servei d'Atenció al Pacient a l'Hospital Can Misses dins l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.

La convocatòria es va aprovar el mes de juny de 2015.

S'ha adjudicat el lloc de cap de grup del Servei d'Atenció al Pacient a l'Hospital Can Misses a la senyora Begoña Pardos Martinez.

 

Llegeix més...

En el BOIB núm. 172, de 21 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic/tècnica especialista en radioteràpia.

En el mes de setembre de 2015 es va publicar la convocatòria del concurs oposició.

Les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions.

Llegeix més...

D'acord amb la proposta de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, el Consell de Govern ha ratificat els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres, pels quals s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El mes de maig passat, es va ratificar l'acord subscrit en matèria de desenvolupament de la carrera profesional del personal esmentat, i el mes de setembre, a causa de la situació econòmica de la Hisenda autonòmica, es van suspendre alguns punts dels acords de desenvolupament, al mateix temps es va convocar a les organizatxions sindicals a l'obertura de noves negociacions.

Els dies 12 i 16 de novembre de 2015, l'Administració i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Serveis Generals i en el Comitè Intercentres van subscriure un acord referent a la recuperació progressiva de la carrera profesional.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 171, de 19 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector mèdic/subdirectora mèdica de l'Hospital Universitari Son Espases (Sector Sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 168, de 14 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d'àrea d'Anàlisis Clíniques, corresponent al sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila).

S'aprova la convocatòria d'una plaça d'especialista d'àrea d'Anàlisis Clíniques.

Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de 10 dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 168, de 14 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, per la qual s'aprova la convocatòria per promoció interna temporal d'una plaça de comare a l'Hospital Comarcal d'Inca.

El termini per presentar les sol·licituds és de 7 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Llegeix més...

La comissió negociadora de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques i els representants sindicals CCOO, STEI, UGT, USO i CSIF, han acordat reactivar la carrera profesional dels treballadors de la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), a partir del pròxim 1 de gener de 2016.

Aquest acord, que equipara els funcionaris de serveis generals amb els de la resta de sectors de la Funció Pública de la CAIB, inclou que el personal laboral i funcionari han de percebre el plus de carrera professional, amb caràcter progressiu, segons el seu nivell d'enquadrament i categoria, a partir de principis de 2016, en una proporció del 20 % del total de la remuneració per aquest concepte. El 2017 augmentarà fins al 35 % del total, i el 2018 es completarà per a totes les categories i nivells.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 167, de 12 de novembre de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les categories de facultatiu especialista en Pediatria/Puericultura al sector sanitari de Menorca.

Places de facultatiu especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea i Equips d'Atenció Primària (EAP):

Places de facultatiu especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea de Pediatria a l'Hospital Mateu Orfila:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 167, de 12 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, un lloc de feina vacant de personal estatutari de la categoria de comare a l'Hospital de Manacor.

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria disposen de 7 dies naturals per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...