Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Aprovada la Llei de promoció de seguretat i salut en el treball a les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei de promoció de la Seguretat i la Salut en el treball a les Illes Balears, que és el primer text normatiu d’aquestes característiques a la Comunitat, i que es va començar a tramitar a finals del mes d’abril.

Els principals objectius són, d’una banda, la reducció dels elevats índex de sinistralitat que es registren a les Illes i, d’altra banda, millorar els mecanismes per a la detecció de malalties professionals, en especial al sector de l’hoteleria.

La Llei estableix la creació i regulació de l’Institut Balear de la Seguretat i la Salut Laboral (IBASSAL), que quedarà adscrit a la Direcció de Treball i Salut Laboral, i que permetrà una millor coordinació amb les autoritats sanitàries.

L’IBASSAL és un organisme autònom amb personalitat jurídica propia, que es configura com a òrgan científic i tècnic en matèria de prevenció de riscs laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'Institut durà a terme una activitat preventiva i en farà un seguiment; a més, executarà plans i programes de prevenció, coordinarà les competències en salut laboral, i promocionarà la igualtat entre dones i homes en matèria de prevenció.

També es crearà la Unitat de Malalties Professionals, que durà a terme activitats d’investigació, estudi i control de malalties professionals i que complirà les funcions d’òrgan d’assessorament.

Promoció de la sensibilització i foment de la formació en seguretat i salut

La Llei també promou la sensibilització sobre els valors de la seguretat i la salut en el treball, com ara la promoció i divulgació de valors relatius a la seguretat i salut en el treball a l’educació, campanyes públiques de sensibilització que emprin els mitjans de difusió necessaris per afavorir la integració de la prevenció de riscs laborals com a hàbit social, i accions promocionals que fomentin la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

Pel que fa a les mesures per al foment de la formació en seguretat i salut en el treball, es preveu la incorporació de continguts relatius a la prevenció de riscs laborals en l’ensenyament de règim general, com ara educació infantil i bàsica, formació professional, ensenyament universitari, educació de persones adultes i formació del professorat.

També, com a novetat, s’introdueixen mesures de promoció de la seguretat i la salut en matèria de subvencions públiques i contractació administrativa. Així, s’exigeix que, en la declaració del personal tècnic o les unitats tècniques de què disposen les empreses per a l’execució del contracte, es faci una menció específica al personal que ha d’exercir funcions en matèria de riscs laborals.

En el cas de les subvencions públiques, s’estableix com a requisit per a les empreses adjudicatàries la condició de disposar d’un sistema de gestió preventiu i no haver estat sancionat amb caràcter molt greu en els darrers tres anys per matèries relacionades amb la prevenció de riscs laborals. Finalment, s’estableix l’acreditació de la solvència tècnica en determinats contractes i condicions especials d’execució.

En el BOIB núm. 97, de 7 d'agost de 2018, s'ha publicat la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears.

[Fonts: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. 24/07/2018 - BOIB. Núm. 097. 07/08/2018 - BOIB. Núm. 143. 15/11/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*09/05/2018 - S'aprova el Projecte de llei de promoció de la seguretat i la salut en el treball.
*07/11/2017 - Autoritzada la creació de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL).
*31/10/2017 - La futura llei de la promoció de la seguretat i salut en el treball preveu la creació de l'IBASSAL.