Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia, Recursos humans

COVID-19: Modificació de l'adopció de mesures de recursos humans i mitjans

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 93, de dia 3 d'abril de 2020, s'ha publicat l'Ordre SND/319/2020, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

En el marc de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es contempla una sèrie de mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i seguretat dels ciutadans i la contenció de la progressió de la malaltia. Així mateix, a fi de reforçar el nostre Sistema Nacional de Salut i poder determinar els llocs concrets en els que els professionals sanitaris exerciran la seva labor, es resol:

MODIFICAR L'ORDRE SND/232/2020, DE 15 DE MARÇ, EN ELS SEGÜENTS TERMES.

U. Es modifica l'apartat segon que queda redactat en els següents termes:

Mesures relatives als professionals sanitaris en formació.

 • Es posposen les avaluacions anuals i l'avaluació final de tots els residents a les quals es refereix el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer de 2008, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada, qualsevol que sigui l'especialitat en la qual estiguin realitzant la formació sanitària especialitzada i qualsevol que sigui l'any que estiguin cursant.
 • El temps transcorregut entre la data en la qual hauria d'haver-se realitzat l'avaluació final i la data en la qual aquesta avaluació final efectivament es dugui a terme, computarà a efectes d'antiguitat, en el cas que aquesta avaluació final sigui favorable.
 • Els contractes de relació laboral especial que tots els residents tenen subscrits, qualsevol que sigui l'especialitat en la qual estiguin realitzant la formació sanitària especialitzada i qualsevol que sigui l'any que estiguin cursant, es prorrogaran automàticament.
 • D'acord amb l'ordenament jurídic pertinent, les comunitats autònomes garantiran que els residents, els contractes dels quals es prorroguen, percebin les retribucions que els corresponguin atenent les funcions que efectivament realitzin, sempre que comportin un major grau d'autonomia i menor nivell de supervisió que el que els correspongués abans de la pròrroga de contracte.
 • L'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma podrà determinar que els residents de qualsevol any de formació i de qualsevol especialitat, prestin serveis en Unitats amb especial necessitat.
 • Els residents que es trobin en una altra comunitat autònoma realitzant una rotació externa, podran romandre en el centre sanitari en el qual es trobin, tret que aquest determini la finalització de la rotació. Si el centre sanitari acorda la suspensió de la rotació externa, el resident haurà de comunicar-lo a la seva Unitat docent abans d'incorporar-se a aquesta, a efecte del compliment dels protocols de prevenció i control de la infecció per COVID-19.
 • Es podrà autoritzar la prolongació de l'estada més enllà dels mesos permesos dins de cada període d'avaluació anual, romanent en la mateixa Unitat, o autoritzant una nova rotació que tingui com a objectiu l'adquisició de competències en control de les malalties i les situacions d'emergència, independentment de l'any de residència i de l'especialitat. Excepcionalment, els residents podran traslladar-se a Unitats no acreditades per a la docència. El Ministeri de Sanitat gestionarà les sol·licituds de les comunitats autònomes o dels centres de l'Administració General de l'Estat que, no comptant amb residents en formació, precisin dels serveis d'aquests professionals.

Dos. S'afegeix un nou apartat 3 a l'apartat tercer, que queda redactat en els següents termes:

 • S'autoritza, amb caràcter excepcional i transitori, la contractació d'aquells professionals sanitaris inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 459/2010, de 16 d'abril, que comptin amb títol d'Especialista obtingut en Estats no membres de la Unió Europea, sempre que hagin adquirit una formació qualitativa i quantitativament equivalent a la que atorga el corresponent títol espanyol d'Especialista i es trobin en la fase d'avaluació prevista en l'article 8.d) del citat reial decret. El contracte que se subscrigui serà d'un màxim de tres mesos prorrogables per successius períodes de tres mesos.

Tres. S'afegeix un nou apartat sisè ter que queda redactat en els següents termes:

Contractació de titulats en Formació Professional.

 • Les persones que han finalitzat els seus estudis de Formació Professional de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria, però a les quals encara no s'ha expedit el corresponent títol, podran ser contractades per les comunitats autònomes aportant certificat expedit per les autoritats competents que acrediti la finalització dels seus estudis.

Quatre. S'afegeix un nou apartat vuitè bis, que queda redactat en els següents termes:

Metges Forenses i professionals adscrits a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

[Font: BOE. Núm. 93. 03/04/2020]

[Foto: Govern de les Illes Balears]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19