Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Salut ambiental

Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus perillosos a Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern va aprovar el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears (PDSPG-RP). És la primera vegada que la Comunitat Autònoma aprova un document d’aquestes característiques, amb el qual es tanca el cicle iniciat amb l’aprovació de la primera Llei de residus i sòls contaminats de l’arxipèlag.

Aquest pla tindrà una vigència de sis anys, tot i que cada tres anys se’n revisaran els objectius i el grau de compliment. Comprèn un total de sis programes, deu línies estratègiques i 36 mesures.

El Programa de Desplegament Normatiu persegueix completar i complementar la normativa existent a les Illes Balears en matèria de residus perillosos. Entre les mesures concretes, s’hi inclou l’elaboració, en col·laboració amb la Conselleria de Salut i Consum, d’un nou decret de regulació de la gestió dels residus sanitaris que actualitzi el vigent, aprovat el 1996. "D’aquesta manera", va destacar el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, "tancarem el cicle normatiu encetat la legislatura passada amb l’aprovació de la primera llei balear en matèria de residus i sòls contaminats".

 El Programa de Prevenció posa un objectiu molt específic: assolir, l’any 2021, una reducció del 10 % en pes dels residus perillosos generats a les Illes Balears el 2010.

El tercer programa (Programa de Gestió) es marca com a objectiu, per a abans de l’any 2024, recollir selectivament i gestionar correctament el 100 % dels residus perillosos generats a l’arxipèlag. A més, es fomentarà la construcció de les instal·lacions d’eliminació de residus perillosos que siguin necessàries en aplicació dels principis d’autosuficiència i proximitat. En aquest sentit, cal recordar que la diagnosi prèvia elaborada per la Conselleria de Medi Ambient i Territori evidenciava la necessitat de disposar de dues instal·lacions específiques: un abocador per eliminar residus perillosos i un altre per eliminar residus de construcció i demolició que contenguin amiant.

En aquest sentit, atès que no existeix actualment cap legislació o planificació autonòmica, estatal ni internacional que obligui a retirar l’amiant dels edificis públics, s’encarrega a la Conselleria de Medi Ambient i Territori la creació d’un registre dels edificis i les instal·lacions de titularitat pública, especialment centres educatius i de salut, que contenguin amiant.

Es fixa com a objectiu haver retirat l’amiant dels edificis de titularitat pública l’any 2025. D’altra banda, s’elaborarà un estudi per analitzar la presència de fibrociment amb amiant a les cobertes dels edificis de titularitat privada, que inclourà un termini màxim de retirada obligatòria.

D’altra banda, s’estableix per als municipis l’obligatorietat de disposar d’un servei de deixalleries per a la recepció i recollida gratuïta dels residus perillosos d’origen domèstic. De la mateixa manera, es preveu que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca posi en funcionament un servei de recollida de residus perillosos a tots els centres públics i concertats de les Illes Balears, amb el suport tècnic de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Així mateix, s’obliga les entitats gestores dels ports de les Illes Balears a trametre a la Conselleria de Medi Ambient i Territori els plans de recepció i manipulació de residus aprovats i una memòria anual dels residus gestionats.

Finalment, s’estableix per als titulars dels camps de tir l’obligatorietat de presentar un informe preliminar de la situació del sòl i d’executar un pla de neteja i un pla de mostratge a càrrec seu.

El Programa de Seguiment i Control incorpora el desenvolupament de sistemes telemàtics que, d’una banda, permetran la tramitació electrònica de les autoritzacions i les comunicacions de productors, gestors i transportistes, i, de l’altra, milloraran la fiabilitat estadística i la traçabilitat de les dades de producció i gestió de residus. També es preveuen mesures de reforç de la vigilància i el control per garantir el compliment estricte de la legislació.

Dins aquest programa destaca l’execució del projecte «Sistema intel·ligent per a la recollida selectiva dels residus urbans», que va ser aprovat amb vista a integrar-lo en el Programa Operatiu FEDER, amb un pressupost de 5 milions d’euros, cofinançat al 50 % per la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

El cinquè programa (Programa de Formació, Educació Ambiental i Comunicació) inclou actuacions adreçades a la sensibilització de la ciutadania i del sector empresarial en matèria de residus. Per acabar, el Programa de Coordinació Administrativa preveu la creació de la Comissió de Residus de les Illes Balears, ja prevista en la Llei de residus, com a òrgan consultiu i participatiu amb representació de les diferents administracions competents en matèria de planificació i gestió de residus, tant dels perillosos com dels no perillosos.

[Fonts: Conselleria de Medi Ambient i Territori. 08/04/2020 - BOIB 08/04/2020]

[Foto: Infosalut / Residus sanitaris / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19