Categories: COVID-19, Sociosanitari, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Residències: pla de contingència a Salut per poder rebre usuaris nous

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Les residències de les Illes Balears hauran de presentar, davant la situació generada per la COVID-19, un pla de contingència abans de poder rebre usuaris nous.

L’objectius és garantir la seguretat de tots els usuaris. Per això l’equip de coordinació sociosanitària format per directius dels consells insulars i de les conselleries de Serveis Socials i Esports i de Salut i Consum exigirà a aquestes instal·lacions la presentació d’un pla de contingència abans de poder rebre usuaris nous.

En aquest document hauran de detallar de manera exhaustiva els recursos humans i materials de què disposen, així com de quina manera està previst organitzar l’activitat en zones diferenciades per poder aïllar persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o persones que són casos confirmats, o que han estat contactes estrets d’un cas confirmat, a fi d’ubicar cada usuari en l’àrea més adequada segons la seva situació davant la COVID-19.

A més, s’ha de fer una valoració a tots els residents per tal de poder-los oferir el recurs sanitari més oportú a cadascun en cas de descompensació o d’infecció per SARS-CoV-2.

Cada resident haurà de tenir un pla actualitzat de cures que prevegi totes les àrees essencials de la persona (alimentació i hidratació, cures de la pell i prevenció d’úlceres per pressió); la mobilització i el manteniment adequat de la postura; la higiene i el vestit, i el control de la diüresi i/o de les deposicions, així com l’estimulació de l’aprenentatge, entreteniment i oci.

Així mateix, hauran de comptar amb un pla de comunicació amb les famílies per mantenir una comunicació fluida que permeti als familiars conèixer l’estat del resident, a la vegada que el resident pugui tenir també un informació de la seva família i contacte en línia sempre que sigui possible.

Visites i informació als familiars

Les residències hauran de garantir que les visites es produeixen de manera segura, amb totes les mesures que recomana l’autoritat sanitària, com ara la higiene de mans, el manteniment de la distància de seguretat i l’ús de mascaretes. Hi ha d’haver desinfectants per a les mans en punts estratègics en tots els espais, mocadors de paper i contenidors de residus amb tapa d'obertura amb pedal.

A més d’això, establiran circuits per a les visites i per als professionals, i tendran un protocol de desinfecció de zones comunes d’usuaris (menjador, gimnàs, sales d’oci i activitats) i de treballadors (vestuaris i office).

Recursos humans i materials

En relació amb els recursos humans, els centres hauran d’indicar els treballadors de què disposen per categoria i per torn de matí, d’horabaixa i de nit, i la ràtio de professionals i usuaris.

Igualment, pel que fa a l’organització dels professionals, hauran de facilitar que cada treballador atén sempre un nombre d’usuaris i que no es comparteixen recursos humans, per tal d’evitar al màxim la propagació del virus si hi hagués un cas positiu. També és important reflectir si hi ha professionals que treballen en altres centres socials o sanitaris. Així mateix, hauran de garantir formació adequada i adaptada a tots els treballadors, tant relacionada amb la malaltia com de seguretat, mesures de protecció i EPI, i neteja.

En el pla de contingència també comunicaran si els residents i treballadors estan informats sobre les accions que s’adopten per protegir-los; si els treballadors coneixen el document actualitzat de Recomanacions de prevenció i protecció en centres sociosanitaris i residències de gent gran i discapacitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears davant l’epidèmia de COVID-19 i l’informe de valoració i trasllat dels residents, i el circuit de comunicació de casos i contactes.

Quant als recursos materials, les residències hauran de comunicar els estocs de sabó, paper i/o solució desinfectant; de poals amb pedal, mascaretes quirúrgiques per a treballadors i usuaris, bates i davantals, guants i protecció ocular (ulleres i pantalles).

Amb tota aquesta informació detallada en el pla de contingència, l’equip de coordinació sociosanitària valorarà si la residència pot rebre usuaris.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 29/05/2020]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García / Infermera acompanya a persona atesa a urgències / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19