Categoria: Ordenació farmacèutica

La Conselleria de Salut presenta la proposta del catàleg farmacèutic de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, acompanyat del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, César Vicente, ha presentat en roda de premsa la proposta del catàleg farmacèutic de les Illes Balears, que recull les oficines de farmàcia existents en aquest moment i les noves que tenen cabuda a les Balears tenint en compte els nous criteris d'ordenació farmacèutica que marca la Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears, aprovada recentment.

Segons el procediment establert, una vegada aprovada la planta farmacèutica de les Illes Balears, que es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el 6 de febrer de 2015, la passa següent per a l'obertura de noves oficines de farmàcia és l'aprovació del catàleg en el qual es determina l'oferta total d'oficines de farmàcia (ja existents o vacants) que correspon a cada zona o unitat territorial farmacèutica.

Resolució d'inici del procediment d'elaboració del catàleg

Per això, la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia ha elaborat una proposta de catàleg que es publicarà en el BOIB i que inclou:

  • La relació de les oficines de farmàcia autoritzades i obertes al públic.
  • La llista de municipis en els quals es compleixen les condicions per obrir un nova oficina de farmàcia.
  • La relació de les zones farmacèutiques o unitats territorials menors en les quals no es compleixen els requisits per obrir noves farmàcies.
  • La llista de les farmacioles farmacèutiques.
  • La relació d'oficines de farmàcia autoritzades d'acord amb la normativa anterior i vacants en el moment de l'entrada en vigor de Decret llei 1/2014.
  • La llista de farmàcies que es varen sol·licitar d'acord amb la normativa anterior i que estan pendents d'autorització.

El catàleg, que indica totes les farmàcies autoritzades, les obertes al públic i les de nova creació, s'elabora partint dels criteris poblacionals que estableix la Llei 1/2015, de 19 de febrer, criteris més adequats a la realitat i que cerquen garantir una atenció farmacèutica adequada i pròxima a tota la població. Aquests nous criteris poblacionals disposen que la unitat familiar està formada per 2,58 persones, en lloc de 4. A més, estableix dos mòduls poblacionals:

  • Mòdul general: estableix una oficina de farmàcia per cada 2.800 habitants i una farmàcia addicional per cada 2.000 habitants més. La població es calcula partint de les dades de l'INE.
  • Mòdul estacional: estableix una oficina de farmàcia per cada 3.500 habitants estacionals i una farmàcia addicional per cada 2.500 habitants estacionals més.

El municipi és la unitat territorial més petita de la qual es disposen dades poblacionals, tant pel que fa referència al mòdul de població general com als mòduls estacionals (habitatges secundaris i places d'allotjament turístic). Per això, actualment i d'acord amb la planta farmacèutica, la unitat territorial a l'efecte del còmput és el municipi.

Proposta de catàleg

Segons aquests criteris poblacionals, a les Balears es poden ubicar 39 oficines de farmàcia noves, d'acord amb la distribució insular següent: 17 a Mallorca, 2 a Menorca, 19 a Eivissa i 1 a Formentera.

Aprovació del catàleg definitiu i convocatòria de concurs de farmàcies

Una vegada publicada aquesta proposta en el BOIB, i a partir de l'endemà d'haver-la-hi publicada, s'obrirà un període de 15 dies d'audiència al Col·legi Oficial de Farmacèutics, als municipis afectats a través de les associacions que els representen i als titulars de les oficines de farmàcia situades en els mateixos termes municipals.

El nou catàleg farmacèutic permetrà garantir una cobertura adequada de dispensació farmacèutica en tot el territori i, una vegada aprovat, es convocarà un concurs en el termini màxim de 6 mesos per a l'adjudicació, com a mínim, del 80 % de les farmàcies vacants que estableixi el catàleg definitiu.

Conselleria de Salut . 16/03/2015 - BOIB. Núm. 37.

Notícies relacionades a Infosalut 
*17/06/2015 - Aprovació del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.
*02/03/2015 - S’ha publicat la correcció d’errors de la Llei 1/2015 sobre ordenació farmacèutica.
*25/02/2015 - Es modifica el Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, sobre l'ordenació farmacèutica.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.
*09/02/2015 - Es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears
*19/11/2014 - S'ha aprovat el Decret llei pel qual s'actualitza l'ordenació farmacèutica a les Illes Balears.