S'estableix com a novetat que, en els centres sanitaris on estigui ubicada una unitat assistencial de Medicina Nuclear, es constituirà una Comissió de Garantia de qualitat i seguretat, que actuarà com un òrgan col·legiat d'assessorament de la Direcció i que estarà integrada en la Comissió Central de Garanties de Qualitat del centre.

Llegeix més...