Categoria: Recursos humans

Llistes del concurs oposició d'especialistes en urologia i cardiologia

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 181, de dia 22 d'octubre de 2020, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 16 d’octubre de 2020, per les quals s’aproven les llistes de persones que han superat els concurs oposició de varies especialitats de l'IB-Salut.

- Cardiologia.

- Urologia.

Interposicó de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

[Font: BOIB. Núm. 181. 22/10/2020]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]