Categoria: Recursos humans

Persones que han superat el concurs oposició de metge d’urgències hospitalàries

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm 196,de dia 17 de novembre de 2020, s'ha publicat la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa d’urgències hospitalàries dependents de l'IB-Salut,  per a cada sector corresponent.

Aquesta publicació, de 10 de novembre de 2020, correspon al director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

El 2018 es va convocar  un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa dependents de l'IB-Salut.

Ara s'aproven les llistes de persones —referides a cadascun dels torns i per a cada sector sanitari— que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa d'urgències hospitalaries dependents de l'esmentat Servei (annex 1)

Així mateix es publica la llista complementària de persones, en els sectors que corresponguin, que segueixen per puntuació a les que han superat el procés selectiu, als efectes prevists a la base 10.2 de la convocatòria i només aplicable en cas que algun dels candidats que han superat el concurs oposició no compleixi els requisits per ser nomenat personal estatutari fix (annex 2)

Termini

S'obri un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB—sense perjudici del que estableix el punt 7— perquè les persones que han superat el procés selectiu i les que figuren a les llistes complementàries aportin la documentació relacionada en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 196. 17/11/2020]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]