Categoria: Recursos humans

Resolució de la borsa extraordinària especialitat de farmàcia

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 081, de dia 19 de juny de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de juny de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en farmacologia clínica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent.

La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució. Perden aquest dret les persones que no s'incorporin a la seva destinació en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i apreciada per l'òrgan convocant.

Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que du a terme cap activitat en el sector públic. Si du a terme alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho ha de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la presa de possessió per a que l'òrgan competent n'acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

El personal que ha obtengut una destinació definitiva no pot participar en els concursos de provisió de places durant un termini mínim d'un any comptador des del dia en què es prengui possessió de la plaça bàsica.

[Font: BOIB Núm. 81. 19/06/2021]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]

Notícies relacionades