Categoria: Recursos humans

Adjudicació d'una plaça de medicina preventiva i salut pública

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 100 de 27 de juliol, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juliol de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina preventiva i salut pública dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Perden aquest dret les persones que no s'incorporin a la seva destinació en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i apreciada per l'òrgan convocant.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

Llista de persones aspirants nomenades com a personal estatutari fix de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina preventiva i salut pública

Sector Sanitari Ponent. Torn lliure

Núm. del document d'identitat: ****4947Y

Llinatges i nom: RODRIGUEZ GARCIA , JUAN

[Font: BOIB núm. 100. 27/07/2021]

[Foto: Infosalut / Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Universitari Son Espases / CC BY-NC-SA 4.0]