Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de cap de secció d’Aparell Digestiu de l’Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 127 de dia 14 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució de 6 de setembre de 2021, del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de cap de secció d’Aparell Digestiu de l’Hospital Mateu Orfila.

Requisits 

  • Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de lloc pel qual s'opta.
  • Tenir el nivell B1 de coneixement de la llengua catalana
  • Ser facultatiu amb nomenament com a personal estatutari fix que ostenti plaça en l'especialitat en la qual participi, o ser facultatiu amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que presti serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat esmentada
  • Serà requisit mínim indispensable haver exercit en una plaça de l'especialitat que es tracti durant un període no inferior a dos anys.

Sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm 127. 14/09/2021]

[Foto: Hospital Mateu Orfila]