Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de Cap de Servei d'Oftalmologia de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 51 de dia 16 d'abril de 2022 s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de l'11 d’abril de 2022, per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de Cap de Servei d'Oftalmologia de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Requisits

  • Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius i les facultatives amb nomenament com a personal estatutari fix que ocupin un lloc de feina en l'especialitat en què participin, i també els facultatius i les facultatives amb un nomenament de funcionari/ària de carrera o laboral fix que prestin servei a hospitals de titularitat pública en l'especialitat de què es tracti.
  • Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 51. 16/04/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]