Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de feina de coordinador/a jurídic administratiu del Servei d'Atenció Sociosanitària de l’IMAS

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 63 de dia 14 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS64/2022 de coordinador/a jurídic administratiu del Servei d'Atenció Sociosanitària de l’IMAS.

Funcions

  • Planificar, gestionar i dirigir tècnicament, tots els programes i serveis que depenen de l'àrea.
  • Dirigir, coordinar i supervisar amb caràcter general el funcionament de l'Àrea, assumint la responsabilitat en matèria organitzativa, règim general de funcionament, gestió econòmica.
  • Coordinar i tramitar expedients de l'Àrea de Gent Gran amb contingut jurídic-administratiu.
  • Planificar i gestionar el pressupost anual de l'àrea.
  • Dirigir, coordinar i donar suport tècnic a la contractació administrativa de les unitats administratives de l'Àrea de Gent Gran, així com fer el seguiment.
  • Substituir al cap o la cap de servei en totes les funcions en cas d'absència o malaltia.
  • Dirigir, organitzar i avaluar de manera contínua els recursos del servei, procurant la consecució de la seva missió i objectius de manera eficaç en ordre als principis de legalitat, agilitat administrativa i transparència.
  • Qualsevol altra que li pugui ser encomanada en relació amb les anteriors.

Requisits

A aquesta convocatòria es pot presentar el personal funcionari de carrera de l’IMAS, del Consell de Mallorca, d'altres administracions locals i administracions autonòmiques que reuneixi els requisits exigits referents a grup, Escala, Subescala, classe, especialitat, coneixements de llengua catalana i altres requisits del lloc de feina, especificats a la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitza en un termini de set dies hàbils a comptar de l'endemà d'haver-se publicat l'anunci de la convocatòria en el BOIB.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 63. 14/05/2022]

[Foto: Govern de les Illes Balears]