Categoria: Recursos humans

Convocatòria pel lloc de Cap de Servei de Serveis Generals de l'Hospital Comarcal d'Inca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 107, de dia 1 d'agost de 2023, s'ha publicat la resolució del Director Gerent de l’Hospital Comarcal d'Inca, de 25 de juliol de 2023, per la que es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de Cap de Servei de Serveis Generals de l'Hospital Comarcal d'Inca.

Funcions

 • Planificació i gestió dels recursos assignats als Serveis Generals de l'hospital.
 • Realització, execució i seguiment de tots els serveis generals de l'hospital.
 • Coordinació i seguiment de la iniciació, licitació i execució dels plecs tècnics necessaris.
 • Atenció i seguiment de les incidències.
 • Assessorar la Gerència i a qualsevol altra unitat administrativa o assistencial.
 • Representar a la Gerència i a la Direcció de Gestió, davant els òrgans de l'Administració, en aquelles matèries que li competeixin.
 • Elaborar i redactar informes relacionats amb les seves competències.
 • Realització o seguiment de qualsevol altre acte administratiu que tingui relació amb els serveis generals de l’Hospital Comarcal d'Inca.
 • Assistir i participar en les comissions, reunions o grups de treball relacionats amb la pròpia matèria competencial i per als quals hagi estat designat com a membre.
 • Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en l'àmbit de les seves competències.

Requisits 

Entre altres, cal complir amb els següents requisits:

 • Podrà participar en aquesta convocatòria el personal fix de gestió i serveis del subgrup A1 o A2, que en la data de la publicació, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
 • Acreditar el nivell de català corresponent al B2.

Sol·licituds

Les sol·licituds hauran de ser dirigides al Director Gerent de l’Hospital Comarcal d'Inca i es presentaran en el termini de vint dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Documents que cal aportar amb la sol·licitud

 • Fotocòpia acarada del document nacional d'identitat o, si escau, NIE.
 • Un currículum professional.
 • Grau de carrera professional.
 • Un projecte de gestió i organització relacionat amb l'àmbit d'actuació del lloc convocat.
 • Estudis acadèmics relacionats amb les funcions pròpies del lloc de feina.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 107. 01/08/2023]

[Foto: Conselleria de Salut]