Categoria: Recursos humans

Es convoquen els llocs de subdirector/a d’Infraestructures i Serveis Generals i subdirector/a d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació dels Serveis Centrals del Servei de Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 112, de dia 12 d'agost de 2023, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/s d’Infraestructures i Serveis Generals, i del lloc de feina de subdirector/a d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació dels Serveis Centrals del Servei de Salut.  

Requisits

Entre altres requisits, per accedir a aquests llocs de feina s'ha de tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura (o una d'equivalent), o bé enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, formació professional de tercer grau (o una d'equivalent).

Documentació

Tota persona que estigui interessada a participar en aquest procés selectiu ha de presentar una sol·licitud adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

  • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
  • Llocs de feina que hagi ocupat.
  • Experiència professional i de gestió.
  • Títols acadèmics.
  • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el Registre General del Servei de Salut de les Illes Balears o bé per qualsevol de les vies que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 112. 12/08/2023

[Foto: Hospital Comarcal d'Inca]