Categoria: Recursos humans

Provisió dels llocs de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de l’Àrea Economicoadministrativa i de l’Àrea d’Infraestructures de l’ASEF

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 134, de dia 30 de setembre de 2023, s'han publicat dues resolucions de la consellera de Salut, per les quals es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de l’Àrea Economicoadministrativa i de l’Àrea d’Infraestructures de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears.

Requisits

Entre altres, cal tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura (o una d'equivalent), o bé la d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, formació professional de tercer grau (o una d'equivalent).

Funcions 

Subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de l'Àrea Economicoadministrativa:

Subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de l'Àrea d’Infraestructures:

 • Gestionar, planificar, supervisar, controlar i dirigir les obres de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, en coordinació amb els Serveis Centrals.
 • Proposar millores i actualitzacions de les instal·lacions de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.
 • Supervisar i mantenir les relacions amb l'empresa concessionària de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, en coordinació amb els Serveis Centrals.
 • Supervisar l'elaboració de la documentació necessària per a adjudicar contractes de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera i controlar que les empreses els compleixin.
 • Gestionar i controlar la documentació generada en les obres de l'Àrea segons la normativa vigent i en coordinació amb els Serveis Centrals
 • Dissenyar les estratègies relatives al subministrament d'energia elèctrica, gas, aigua, gasoil, etc., en coordinació amb els Serveis Centrals.
 • Totes les funcions que li atribueixin el director general del Servei de Salut, el director de gestió o el director gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Documentació

Tot aspirant ha de presentar una sol·licitud seguint el model que figura en l'annex 2 de la resolució del BOIB i adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

 • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
 • Llocs de feina que ha ocupat.
 • Experiència professional i de gestió.
 • Títols acadèmics.
 • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.
 • També ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que justifiqui els mèrits al·legats i la que acrediti que compleix els requisits de la convocatòria. Així mateix, ha d'adjuntar-hi la declaració responsable esmentada en el punt 2.e) de la resolució del BOIB.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 134. 30/09/2023]

[Foto: Govern de les Illes Balears]