Categoria: Recursos humans

Provisió del lloc de director/a mèdic/a de Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 145, de dia 26 d'octubre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director mèdic / directora mèdica de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Requisits

Entre altres, cal tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia, o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar les sol·licituds.

Funcions

S'acorda la convocatòria pública per proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de director mèdic / directora mèdica de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases, amb contracte d'alta direcció i amb les funcions següents:

 • Dirigir, coordinar i avaluar l'activitat assistencial de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases.
 • Gestionar la informació clínica i assistencial.
 • Promoure l'optimització dels accessos, del temps de resposta i de les prioritats dels processos assistencials.
 • Proposar, dirigir, coordinar i avaluar les activitats i qualitat de l'assistència, docència i investigació.
 • Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixin el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, el director / la directora d'Assistència Sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears, el director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, i les que li deleguin expressament.

Documentació

Tota persona que estigui interessada a participar en aquest procés selectiu ha de presentar una sol·licitud adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

 • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
 • Llocs de feina que ha ocupat.
 • Experiència professional i de gestió.
 • Títols acadèmics.
 • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.

Els aspirants també han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que justifiqui els mèrits al·legats i la que acrediti que compleixen els requisits de la convocatòria.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 145. 26/10/2023]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]