Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de subdirector/a d’Infermeria de l’Àrea de la Cronicitat i de l’Àrea de Salut Mental de Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 157, de dia 18 de novembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a d’Infermeria de l’Àrea de la Cronicitat i de l’Àrea de Salut Mental de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Funcions del lloc de feina

 • Analitzar i desenvolupar els serveis assistencials en l'àmbit de l'Àrea de la Cronicitat i de l'Àrea de Salut Mental de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases.
 • Avaluar les necessitats de recursos de l'Àrea de la Cronicitat i de l'Àrea de Salut Mental de la Gerència i analitzar-ne l'ús i l'eficiència per mitjà del seguiment i de l'avaluació de la qualitat.
 • Coordinar i planificar les polítiques estratègiques, laborals i de les cures i les activitats pròpies del personal de les àrees i dels serveis a càrrec seu per mitjà de les supervisions d'àrea i de les supervisions d'unitat.
 • Totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Infermeria de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases i les que li deleguin expressament.

Requisits

Entre altres, cal tenir la titulació oficial de grau o diplomatura en Infermeria o Fisioteràpia.

Documentació

Tot aspirant ha de presentar una sol·licitud seguint el model que figura en l'annex 2 de la resolució i adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

 • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
 • Llocs de feina que ha ocupat.
 • Experiència professional i de gestió.
 • Títols acadèmics.
 • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.
 • També ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que justifiqui els mèrits al·legats i la que acrediti que compleix els requisits de la convocatòria. Així mateix, ha d'adjuntar-hi la declaració responsable esmentada en el punt 2.e) de la resolució.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 157. 18/11/2023]

[Conselleria de Famílies i Afers Socials]