Categoria: Recursos humans

Procés selectiu d’un graduat en Medicina pel grup d’investigació de Malalties Infeccioses i VIH de l’IdISBA

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 131, de dia 26 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per la contractació d’una persona graduada en Medicina per al grup d’investigació «Malalties Infeccioses i VIH» de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

Els requisits per poder participar en la convocatòria són:
- Estar en possessió del títol de graduat o llicenciat en Medicina.
- Nivell B2 de català.
- Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d'acord amb l'article 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), es permeti l'accés a l'ocupació pública.
- Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
- Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
- No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
- Formulari d'autoavaluació emplenat (annex III de la convocatòria).
No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.
[Font: BOIB. Núm. 131. 26/09/2019]

[Foto: Pixnio / Médico de laboratorio / Dominio público CCO]El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.