En el BOIB núm. 98, de 3 de juliol de 2015, s'ha publicat el Decret 54/2015, de 3 de juliol, pel qual es nomenen els alts càrrecs i directors generals de la Presidència i de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

De la Conselleria de Salut i del Servei de Salut de les Illes Balears es nomenen els alts càrrecs següents:

  • Sra. Rosario Sánchez Grau, secretària general de Salut
  • Sr. Joan Pou Bordoy, director general Planificació, Avaluació i Farmàcia
  • Sra. María José Ramos Montserrat, directora general de Salut Pública i Participació
  • Sr. Manuel Palomino Chacón, secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears
  • Sr. Julio Miguel Fuster Culebras, director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Llegeix més...

ins-epr70En el BOIB núm. 96, de 2 de juliol de 2015, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, per la qual s'aprova la convocatòria per promoció interna temporal d'una plaça del grup de Gestió de la Funció Administrativa de l'Hospital Comarcal d'Inca.

Per optar a la plaça s'ha de tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a l'Hospital Comarcal d'Inca, entre altres requisits.

El termini per a la presentació de la documentació és de 7 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 93, de 25 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per la qual s'adjudica la plaça vacant de la categoria de grup tècnic de la funció administrativa en règim de promoció interna temporal corresponent a la convocatòria del 15 de maig de 2015.

El mes de maig es va aprovar la convocatòria i posteriorment es va reunir la Comissió de Valoració.

S'ha resolt adjudicar la plaça al senyor Jaime Ripoll Moyá.

Llegeix més...

En el BOIB extraordinari núm. 97, de 2 de juliol de 2015, s'ha publicat el Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

A la Conselleria de Salut, s'ha nomenat consellera la Sra. Patricia Juana Gómez i Picard.

Es comunica el cessament del Sr. Martí Sansaloni Oliver, com a conseller de Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 94, de 27 de juny de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals es convoquen diversos procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 94, de 27 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir una plaça vacant de personal estatutari de la categoria de facultatiu especialista d'àrea de l'especialitat de medicina intensiva (UCI), a l'Hospital de Manacor, pel sistema de promoció interna temporal.

El període per cobrir aquesta plaça temporalment descoberta és de tres mesos.

Per optar a la plaça s'ha de tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar servei a la Gerència del Sector Sanitari de Llevant, entre altres requisits.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 93, de 25 de juny de 2015, s'han publicat les Resolucions de la Gerència del Sector Sanitari de Llevant, per les quals s'aproven les convocatòries següents, pel sistema de promoció interna temporal, a l'Hospital de Manacor:

  • Una plaça vacant de personal estatutari de la categoria de grup tècnic de la funció administrativa.
  • Una plaça temporalment descoberta de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa
  • Una plaça vacant de personal estatutari de la categoria de grup administratiu de la funció administrativa. 

Per optar a les places s'ha de tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar servei a la Gerència del Sector Sanitari de Llevant, entre altres requisits.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 88, de 13 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució del conseller de Salut, per la qual s'aprova una modificació de les plantilles orgàniques dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears i de la Gerència del Sector Migjorn (Hospital Son Llàtzer).

El mes d'abril d'aquest any, la Sala Contenciosa Administrativa va emetre una sentència que reconeixia el dret que l'Administració acordàs els reingressos als llocs d'origen o vacants del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 treballadors, les places dels quals varen ser amortitzades l'any 2013.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 90, de 18 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, per la qual s'aprova la convocatòria pel sistema de promoció interna temporal d'una plaça de comare a l'Hospital Comarcal d'Inca.

Per optar a la plaça, s'ha de tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar servei a la Gerència del Sector Sanitari de Llevant, entre altres requisits.

El termini per a la presentació de la documentació és de 7 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 90, de 18 de juny de 2015, s'han publicat les resolucions de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per les quals s'aproven les convocatòries següents:

Dues places temporalment descobertes del grup administratiu de la funció administrativa a l'Hospital de Manacor, pel sistema de promoció interna temporal.

Una plaça vacant de personal estatutari de la categoria de Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació a l'Hospital de Manacor, en règim de promoció interna temporal.

Llegeix més...