En el BOIB núm. 70, de 9 de maig de 2015, s'ha publica l'Acord del Consell de Govern, de 8 de maig de 2015, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 5 de maig de 2015, pel qual s'aprova l'inici de la fase ordinària del sistema de carrera professional del personal de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears.

L'any 2003 es va definir la carrera professional, mitjançant la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, així com el dret dels professionals dels serveis de salut a progressar de manera individualitzada com a reconeixement al seu desenvolupament profesional. També s'establiren els criteris generals que les comunitats autònomes havien de desplegar sobre el tema.

El 2008 es va aprovar el desenvolupament del model de carrera professional del personal del Servei de Salut que pertany a les categories de caràcter no sanitari i en aquelles altres sanitàries que no requereixen titulació universitària.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 71, de 12 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, per la qual s'aprova la convocatòria per promoció interna temporal d'una plaça de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de l'Hospital Comarcal d'Inca.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 66, de 30 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca, pel procediment de concurs, el lloc de treball de cap de grup de magatzem de l'Hospital Comarcal d'Inca.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 69, de 7 de maig de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals es convoquen diversos procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu de diverses especialitats i a diferents sectors sanitaris.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 68, de 5 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aproven les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria treballador/treballadora social.

El concurs oposició es va convocar en el mes de febrer de 2015.

El termini per presentar reclamacions o esmenar defectes d'exclusió és de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 66, de 30 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (FISIB), per la qual s'ordena l'anul·lació de la plaça de biòleg publicada anteriorment per una errada en els requisits de la mateixa, i es publica la nova convocatòria amb els requisits i mèrits correctes.

El termini per a la presentació de la sol·licitud és de 5 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 61, de 25 d'abril de 2015, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, de 24 d'abril de 2015, en el qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 22 d'abril de 2015, pel qual s'aprova l'inici de la fase ordinària del sistema de carrera professional del personal sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

L'any 2003 es va definir la carrera professional, mitjançant la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, així com el dret dels professionals dels serveis de salut a progressar de manera individualitzada com a reconeixement al seu desenvolupament profesional. També s'establiren els criteris generals que les comunitats autònomes havien de desplegar sobre el tema.

L'any 2006 es va regular la carrera professional del personal llicenciat i diplomat sanitari del Servei de Salut, tot modificant-se posteriorment.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 61, de 25 d'abril de 2015, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, de 24 d'abril de 2015, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 22 d'abril de 2015, pel qual s'aprova el calendari, dels anys 2015 i 2016, perquè el personal estatuari percebi les quantitats que tengui reconegudes en els acords de 2006 i de 2008 sobre el sistema de promoció, desenvolupament professional i carrera professional del personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears.

L'any 2006 es va regular la carrera professional del personal llicenciat i diplomat sanitari del Servei de Salut, tot modificant-se posteriorment.

El 2008 es va aprovar el desenvolupament del model de carrera professional del personal del Servei de Salut que pertany a les categories de caràcter no sanitari i en aquelles altres sanitàries que no requereixen titulació universitària.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 61, de 25 d'abril de 2015, s'han publicat les Resolucions de la directora gerent de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (FISIB), per les quals es convoquen les places següents:

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 5 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

Llegeix més...