En el BOIB núm. 19, de 7 de febrer de 2015, s'ha publicat el Decret 4/2015, de 6 de febrer, de modificació del Decret 63/2012, de 20 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), d'acord amb la normativa vigent.

L'objectiu de la modificació és centralitzar l'activitat de compres de l'organisme, per la qual cosa es modifiquen la denominació i les funcions de la Subdirecció de Contractació i Compres, que a partir d'ara passa a denominar-se "Subdirecció de Compres i Logística", la qual s'encarregarà de la gestió, el control i la coordinació de la cadena d'aprovisionament del Servei de Salut.

Les funcions relatives a la gestió, el control i la coordinació de la contractació administrativa i la tramitació dels convenis de col·laboració passen a dependre de la Secretaria General de l'IB-Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 16, de 31 de gener de 2015, s'han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 14 de gener de 2015, pel que fa als nomenaments del personal extatutari fix que han aprovat el concurs oposició.

Els nomenaments corresponen a dues places de la categoria facultatiu/facultativa especialista d'àrea en el sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases), una de cirurgia pediàtrica i l'altra de cirurgia toràcica.

Les persones que han estat nomenades són: 

Llegeix més...

En el BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2015, la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears ha resolt designar el president del tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria de FEA d'Oncologia radioteràpica del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Dureta).

En el mes de novembre de 2010 s'aprovà la convocatòria general i en el mes d'abril de 2013 es va convocar un concurs oposició per a les diverses categories de facultatiu especialista d'àrea.

En el mes de gener de 2014 es varen designar els membres del tribunal. El president es va abstenir i el seu substitut s'ha jubilat. Ara s'ha designat el senyor Alberto Biete Sola per desenvolupar aquesta funció.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 29 de desembre de 2014, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir dues places de facultatiu especialista de Cardiologia, com a personal estatutari temporal, corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases).

També s'han aprovat les bases i s'ha aplicat l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2015, s'han publicat les Resolucions de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 14 de gener de 2015, per les quals es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria FEA de les diferentes especialitats i sectors sanitaris.

Les persones que han estat nomenades són les següents:

Sector Sanitari de Ponent

Llegeix més...

En el BOIB núm. 12, de 24 de gener de 2015, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern sobre la regulació de la borsa general d'ocupació per al personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears.

Aquest acord ratifica el de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 22 de desembre de 2014, que desenvolupa el punt 15.2 d de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 17 de març de 2014, que fa referència a la regulació de la borsa general d'ocupació, d'acord amb la normativa establerta.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 12, de 24 de gener de 2015, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, sobre l'establiment d'una nova jornada ponderada anual per a l'any 2014 al Servei de Salut de les Illes Balears.

Aquest acord ratifica el de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 22 de desembre de 2014, en el qual s'estableix aquesta jornada.

El mes de febrer de 2013 es va publicar al BOIB un altre acord sobre la jornada ponderada i altres jornades anuals que s'han d'aplicar al personal treballador que fa torns i que afecta a diferents col·lectius, d'acord amb la normativa vigent establerta.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 9, de 17 de gener de 2015, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 16 de gener de 2015, pel qual s'aprova el pla d'ordenació dels recursos humans pel qual el personal de compres de les gerències s'integra en la Central Corporativa de Compres i Logística del Servei de Salut de les Illes Balears i es regula el procediment de mobilitat per raó del servei que se'n deriva i es reordena el personal.

La Central Corporativa de Compres i Logística (C3L) s'ha creat per centralitzar i unificar la gestió i la totalitat dels recursos humans i materials inclosos als serveis de compres.

També s'ha elaborat el Pla d'Ordenació de Recursos Humans (PORH), considerat com una eina fonamental de planificació per tal de efectuar la reordenació del personal afectat.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 6, de 10 de gener de 2015, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, de 9 de gener de 2015, de modificació de determinats llocs de treball del personal funcionari i laboral per complir el que disposa l'article 9.4 del Decret llei 5/2012, de dia 1 de juny de 2014, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques.

D'acord amb el Decret llei i amb l'altra normativa vigent, la Conselleria de Presidència, a proposta del conseller d'Administracions Públiques, ha aprovat la supressió i l'amortització dels llocs de treball del personal funcionari i laboral que figuren en els annexos d'aquest Acord.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 174, de 20 de desembre, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, de 19 de desembre de 2014, pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2014 corresponent al personal funcionari, de l'àmbit de serveis generals, al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Una vegada contemplada la legislació vigent sobre el tema i realitzada la negociació amb la Mesa Sectorial de Serveis Generals, es resol aprovar l'oferta pública d'ocupació per torn lliure i per promoció interna. També es reserva una quota d'un 7 % del total de les vacants ofertades, per a les persones amb un grau de discapacitat.

Llegeix més...