En el BOIB núm. 124, de dia 13 de setembre, s'ha publicat la correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 d’ agost de 2014, per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria d’infermeria. 

S’ha modificat la resolució, atès que la categoria convocada pertany a la d'infermer/infermera i no a la d’infermeria. També s’han rectificat alguns annexos, d’acord amb les normes jurídiques corresponents.

Llegeix més...

Segons un estudi denominat Estudio sobre la evolución laboral de los especialistas en Ciencias de la Salud, nou de cada deu nous professionals sanitaris especialistes estan treballant i han trigat una mitjana dos mesos a obtenir feina. Aquest estudi ha estat elaborat per la Direcció General d'Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

El centre sanitari on es realitza la formació MIR és el factor que més incideix a l'hora d'accedir a una feina.

La mobilitat exterior és baixa i, en la seva majoria, voluntària.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 108, de 14 d’agost, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de 7 d'agost de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria FEA de Cirurgia Maxil·lofacial corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant la resolució de 22 d’abril de 2013.

L'oposició es va convocar en el mes d’abril de 2013.

A més de la llista d’aspirants aprovats, també s’ha publicat una llista complementària de persones aspirants i que per punts segueixen als que han superat el concurs oposició.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 107, de dia 9 de setembre, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern de 8 d’agost de 2014 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb la normativa establerta, s’ha autoritzat la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la CAIB. La relació modificada es troba a l’annex del BOIB.

Llegeix més...

A partir del dia 12 d’agost, el Servei de Salut obre les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories d’infermer/infermera, d’auxiliar d’infermeria i de fisioterapeutes. Es compleix així el calendari d’obertura de les borses de treball de personal temporal del Servei de Salut, aprovat per majoria en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat el 29 de juliol, amb els vots a favor de l’Administració i dels representants dels sindicats CCOO, CSI-F, UGT i USAE, i amb l’abstenció de FSES. Actualment, la borsa ja està en funcionament per a les categories professionals d’infermer/infermera de l’especialitat d’obstetrícia i ginecologia (comares) i de l’especialitat de salut mental.

La creació d’aquesta borsa única de treball té l’objectiu d’unificar el sistema de selecció de personal, tant pel que fa al procediment com a la baremació dels mèrits. Es tracta d’una borsa general i única, que està oberta de manera permanent i que inclou personal de l’àmbit sanitari i de gestió i serveis. La selecció de les persones candidates es farà per mitjà d’un concurs de mèrits, que seran valorats per la Unitat de Selecció dels Serveis Centrals, òrgan encarregat de la tramitació del procediment i de proposar les resolucions que se’n derivin.

Procediment d’inscripció i baremació dels mèrits 

Les sol·licituds d’inscripció en la base de dades de la borsa única es poden fer telemàticament en el web del Servei de Salut, tenint en compte que s’ha de formalitzar una sol·licitud per a cada categoria professional i emplenar un full d’autobaremació i altres possibles annexos, que validaran les persones aspirants. La borsa està oberta de manera permanent, tant per incloure-hi noves persones aspirants com perquè les persones candidates hi afegeixin mèrits, que els poden incorporar a les llistes en les diferents actualitzacions (talls), que es faran dues vegades l’any.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 104, de dia 2 d’agost, s'ha publicat el Decret 35/2014, d’1 d’agost, pel qual es regulen la jornada i els horaris generals i especials del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.

Per a la fixació de la jornada i els horaris dels organismes s’han de tenir en compte els interessos de caràcter públic i la negociació col·lectiva.

Mitjançant l'acord de dia 1 de juny de 2012, publicat al BOIB núm. 80, de 2 de juny, s’aprovà la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’Administració de la CAIB.

Llegeix més...

El Servei de Salut de les Illes Balears ha reduït un 18,99 % el nombre de pacients que estaven pendents d’una intervenció quirúrgica en el darrer any. Així, en data 30 de juny de 2014 hi havia 13.150 pacients en espera d’una operació en els hospitals de les Illes Balears, 3.083 menys que ara fa un any. La mitjana del temps de demora ha davallat en 13,5 dies i se situa en 95,44 dies.
 
Aquesta reducció del nombre de persones pendents d’una intervenció es deu a un increment de les intervencions quirúrgiques programades per tal d'aprofitar millor les sales d’operacions —s’ha passat del 75,1 % d’ocupació de 2013 al 76,1 % de 2014— i per un major compromís dels professionals.
Llegeix més...

La directiva de l'Hospital Comarcal d'Inca ha citat les facultatives del Servei d'Endocrinologia, que van superar el concurs oposició, per procedir a la presa de possessió de les seves respectives places de personal estatutari fix del sector sanitari de Tramuntana.

Les doctores Margarita Gracia Moll i Francisca Vich han signat les actes que les acrediten com a personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, adscrit a l'Hospital Comarcal d'Inca.

A l'acte de possessió d'aquestes places hi ha estat present el gerent, Rafael Marcote, acompanyat pel coordinador assistencial, Carles Recasens.

Llegeix més...

La directiva de l'Hospital Comarcal d'Inca ha citat els facultatius d'Admissió i Documentació Clínica, que van superar el concurs oposició, per procedir a la presa de possessió de les seves respectives places de personal estatutari fix del sector sanitari de Tramuntana.

La doctora Teresa Vallespir i el doctor Bartomeu Sastre han subscrit l'acta que els acredita com a personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, adscrit a l'Hospital Comarcal d'Inca.

En la signatura de possessió, hi ha estat present el gerent, Rafael Marcote, acompanyat pel director de gestió, Fernando Nadal.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 88, de 28 de juny, s’ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 26 de juny de 2014, per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les categories d’infermer/infermera especialista en obstetrícia i ginecologia (comare) i d’infermer/infermera especialista en salut mental.

L’article 9 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, regula els motius pels quals es fan el nomenaments de personal estatutari temporal.

També es resol que la selecció d’aquest personal s’ha de realitzar pels procediments que puguin agilizar la selecció.

Llegeix més...