En el BOIB núm. 152, de 17 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es publica el nomenament del personal eventual de la Conselleria de Salut.

El personal eventual ocupa llocs de feina considerats de confiança o d'assessorament especial, amb caràcter temporal.

Així doncs, la senyora Núria Togores Fernández ha estat nomenada com a personal eventual per ocupar el lloc de feina d’assessora tècnica de la Conselleria de Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 152, de 17 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir una plaça temporalment descoberta de personal estatutari de la categoria de tècnic/tècnica especialista de laboratori, en règim de promoció interna temporal, a l'Hospital de Manacor.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 152, de 17 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de treball de subdirector/subdirectora d’Infermeria de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

El termini per presentar les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 151, de 15 d'octubre de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals s’adjudiquen els llocs de feina de cap d’equip d’Admissió dels equips d’atenció primària (EAP) de diferents zones bàsiques de salut.

Les places adjudicades són les següents:

  • M. Rosa Covas Estarellas, cap d’equip d’Admissió de l’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut de Santa Catalina.
  • Julia Bonilla Cabrejas, cap d’equip d’Admissió de l’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut Casa del Mar.
  • Maria Bestard Rosselló, cap d’equip d’Admissió de l’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut de Santa Maria del Camí.

Igualment, en aquest mateix BOIB s'informa que s'ha declarat deserta la plaça de cap d’equip d’Admissió de l’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut de Migjorn i que s'ha declarat nul·la la convocatòria de la plaça de cap d’equip d’Admissió de l’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut de Trencadors.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 151, de 15 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de treball de subdirector/subdirectora de Cures Assistencials i Atenció a l’Usuari del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

El termini per presentar les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 149, de 10 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de director de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital de Manacor (Sector Sanitari de Llevant) del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

El mes de setembre de 2015 es va publicar la convocatòria i, posteriorment, es va reunir la Comissió de Valoració a fi d’examinar les sol·licituds presentades i avaluar les persones aspirants.

Així doncs, s'ha resolt adjudicar aquest lloc de feina al senyor Francisco José Moranta Mulet.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 149, de 10 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca, pel procediment de concurs, el lloc de cap de secció de facturació i cobraments de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari son Espases.

Per optar en aquesta plaça cal tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups A1, A2 o C1 i estar en les situacions de servei actiu o de reserva de plaça en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 146, de 6 d'octubre de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears, al sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila), de les categories següents:

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 145, de 3 d'octubre de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals s’adjudiquen, pel procediment de lliure designació, diversos llocs de feina al Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció.

Les places adjudicades són les següents:

  • Marta Teresa Rodríguez Zeller, subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.
  • Emma Terés Benjumeda, subdirectora de Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears.
Llegeix més...

En el BOIB núm. 145, de 3 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca, pel procediment de concurs, un lloc de treball de cap de grup de Facturació i Cobraments en el Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per optar en aquesta plaça cal tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups C1 o C2 i estar en la situació de servei actiu o de reserva de plaça en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...