Alberto González García ha estat nomenat director d'Infermeria de l'Hospital Universitari Son Espases. González substitueix Salvador Moreno Berenguer en el càrrec, que ha exercit entre els anys 2011 i 2015.

El nou director d'Infermeria és Diplomat Universitari en Infermeria per la Universidad de Salamanca, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la UNED, màster en Business Administració (MBA), especialitat de Recursos Humans per la UNED, màster en Gestió de Centres i Serveis de Salut per la Universitat de Barcelona i compta amb un programa d'Alta Direcció d'Institucions Sanitàries per l'IESE Business School.

Professionalment, ha estat infermer assistencial en els hospitals Virgen de la Salud de Toledo, Virgen de la Concha de Zamora i CAULE de León, on ha exercit durant els darrers anys com a supervisor d'una Unitat d'Infermeria.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 146, de 6 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es corregeixen les errades detectades en la Resolució per la qual es publica la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears.

El mes de setembre de 2015 es va aprovar la convocatòria per cobrir aquesta plaça (BOIB. Núm. 136. 15/09/2015). Posteriorment, es va publicar la rectificació de l'error observat a les bases de la convocatòria (BOIB. Núm 139. 22/09/2015).

Detectades noves errades, es publiquen novament les bases de la convocatòria.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 144, de dia 1 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es nomena com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d'àrea de Radiofísica hospitalària del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases).

Així doncs, es nomena com a personal estatutari fix de la categoria facultativa especialista d'àrea de Radiofísica hospitalària la senyora María del Carmen Costa Tur.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 145, de 3 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei d’Assessoria Jurídica dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per optar en aquesta plaça cal tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups A1 o A2 i estar en la situació de servei actiu o de reserva de plaça en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut, o bé tenir la condició de personal funcionari de carrera de qualsevol administració pública dels grups A1 o A2 i estar en la situació de servei actiu o de reserva de plaça.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 145, de 3 d'octubre de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió de diversos llocs de feina al Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Sector Sanitari de Migjorn del Servei de Salut de les Illes Balears

Sector Sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears

Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquestes resolucions en el BOIB.

Llegeix més...

ins-epr21En el BOIB núm. 143, de 29 de setembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es designen els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d’àrea en EAP dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Així doncs, el Tribunal qualificador d'aquest procés selectiu està constituït pels membres següents:

Presidenta

  • Titular: María del Carmen Trullols Casas
  • Suplent:  Francesc Pérez Pastor
Llegeix més...

En el BOIB núm. 144, de dia 1 d'octubre de 2015, s'han publicat les Resolucions de la consellera de Salut, per les quals s'adjudiquen, pel procediment de lliure designació, dos llocs de feina al Sector Sanitari de Llevant del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d'alta direcció.

Les convocatòries es varen publicar el 10 de setembre de 2015.

Les places adjudicades són les següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de 29 de setembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de director/directora de Gestió d’Atenció d’Urgències 061 del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

El termini per presentar les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de 29 de setembre de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals s'adjudiquen, pel procediment de lliure designació, diversos llocs de feina, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d'alta direcció.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, la modificació de les relacions de llocs de treball corresponents al personal funcionari i laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta reorganització emana del Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern, pel qual es va establir l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Posteriorment, el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, va establir les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Llegeix més...