En el BOIB núm. 153, de 6 de novembre, s’ha publicat la Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de secció de Gestió Econòmica de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

El dia 27 de setembre de 2014 es va publicar la convocatòria al BOIB, i una vegada cumplits els requisits establerts i exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, s’ha adjudicat la plaça de cap de secció de Gestió Econòmica de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca a la senyora Margarita Pons Fanals.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 153, de 6 de novembre, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut, de 29 d’octubre de 2014, per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria FEA de Cirurgia Toràcica corresponent al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases), convocat mitjançant resolució de 10 d’abril de 2013. 

Les persones aspirants que han superat el concurs oposició són:

  • Juan Antonio Torrecilla Medina
Llegeix més...

La directiva de l'Hospital Comarcal d'Inca, encapçalada pel seu gerent, Rafael Marcote, ha citat a les dues facultatives de l’especialitat de reumatologia, que varen superar el concurs oposició, per procedir a la presa de possessió de les seves places de personal estatutari fix del sector sanitari de Tramuntana.

Així doncs, les dues facultatives que han signat la seva presa de possessió són la doctora Teresa Font Gayá i Carolina Bordoy Ferrer, ambdues reumatòlogues.

A l’acte de possessió, a més del gerent, hi han estat presents el coordinador assistencial mèdic, Carles Recasens; la directora d'Infermeria, Joana Maria Bennasar, i el director de gestió, Fernando Nadal, els quals han aprofitat l’avinentesa per felicitar les dues noves facultatives que consoliden la seva plaça en aquest hospital.

 

Llegeix més...

En el BOIB núm. 149, de 30 d’octubre, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 d’octubre de 2014, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista de l’Àrea de Pediatria (Exp. HCIN-12/14) corresponenent al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal d’Inca).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de 18 d'octubre, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern de dia 17 d’octubre de 2014 pel qual s’aprova el Pla d’ordenació de recursos humans del Servei de Salut pel qual el Servei de Pediatria de l’Hospital Comarcal d’Inca s’integra en el Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Son Espases.

Aquest acord, que es va negociar a la Mesa Sectorial de Sanitat, entra en vigor a partir del dia 18 de octubre de 2014.

Llegeix més...

En el BOE núm. 140, de dia 11 d’octubre, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de setembre de 2014, per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista de l’àrea de cirurgia maxil·lofacial del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponent al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases), convocat per mitjà de la Resolució de 8 de gener de 2013.

Les persones aspirants que han superat el concurs oposició són:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 141, de 14 d’octubre, s’ha publicat la Resolució del conseller de Salut de 6 d’octubre de 2014, per la qual s’ha adjudicat la plaça de subdirectora mèdica del Sector Sanitari de Ponent de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, a M. Luisa Planas Sánchez. 

La Comissió de Valoració s’havia reunit prèviament per tal d’examinar la sol·licitud presentada i avaluar la persona aspirant; atès que la senyora Planas compleix els requisits exigits en la convocatòria, es considera convenient adjudicar-li la plaça.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 141, de 14 d’octubre, s’han publicat les Resolucions de la Conselleria de Salut de 6 d’octubre de 2014, per les quals es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió de diversos llocs de treball, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contractes d’alta direcció, regulats pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Així doncs, s’aproven les bases i la convocatòria de les places següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 140, de 10 d’octubre, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de setembre de 2014, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Psicòleg Clínic (Exp. HCIN-11/14), corresponent al sector sanitari de Tramuntana (Hospital d’Inca).

Així doncs, s’aproven les bases i la convocatòria.

Llegeix més...

A partir del dia 2 d'octubre, el Servei de Salut obre la borsa general per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'odontòleg/estomatòleg de l’àrea d’Atenció Primària. Es compleix així el calendari d’obertura de les borses de treball de personal temporal del Servei de Salut, aprovat per majoria en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat el 29 de juliol, amb els vots a favor de l’Administració i dels representants dels sindicats CCOO, CSI-F, UGT i USAE, i amb l’abstenció de FSES. Actualment, la borsa ja està en funcionament per a les categories professionals següents: auxiliar d’infermeria, facultatiu especialista en pediatria/puericultura, fisioterapeuta, higienista dental, infermer/infermera, infermer/infermera d’urgències, infermer/infermera especialista en obstetrícia i ginecologia (comares), infermer/infermera especialista en salut mental,  metge/metgessa d’urgències i emergències, i tècnics especialistes de laboratori, radiodiagnòstic, anatomia patològica, medicina nuclear i radioteràpia.

Llegeix més...