La directiva de l'Hospital Comarcal d'Inca, encapçalada pel seu gerent, Rafael Marcote, va reunir els facultatius de les especialitats de Nefrologia i Cardiologia, que van superar el concurs oposició per procedir a la presa de possessió de les seves respectives places de personal estatutari fix del sector sanitari de Tramuntana.

A l'àrea de Nefrologia han estat dos els facultatius que han procedit a rubricar la seva presa de possessió, mentre que el nombre d'especialistes en Cardiologia que han subscrit les seves respectives places de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, adscrit a l'Hospital Comarcal d'Inca, puja al seu torn a dos especialistes.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 166 de 30/11/2013 s’ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de novembre de 2013, per la qual es delega la signatura als gerents territorials de les àrees de salut de Menorca i d’Eivissa i Formentera per subscriure els convenis especials d’assistència sanitària.

Llegeix més...

En el BOIB de 14 de Juny es publica el reial decret que permet la mobilitat temporal de treballadors de l'administració pública dels Illes Balears.

Després d'una auditoria interna duta a terme en 2012 es va constatar que la prestació de serveis públics sofreix variacions durant l'any, no comportant-se de manera lineal. Conseqüència d'això, s'han afegit a la llei 3/2007 eines per a la mobilitat temporal del personal de l'administració pública dels Illes Balears. Aquesta llei com, contemplava la mobilitat del personal de l'administració pública, però no incloïa la possibilitat que aquesta fora de caràcter temporal.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 65 de 6 de juliol/2013 s’ha publica l’acord del Consell de Govern de 5 de juliol de 2013, pel qual s’adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb la modificació del punt 4 de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 21 de desembre de 2004 sobre l’acció social per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat el Pla d’ordenació dels recursos humans de GESMA amb els vots favorables de la FSES (inclou el Sindicat Mèdic i el SATSE), d’USAE i de l’Administració, l’abstenció de CSI-CSIF i els vots contraris d’UGT i de CCOO. La sessió ordinària d’avui ha estat presidida pel secretari general del Servei de Salut, Bartomeu Alcover, amb l’assistència del director de Recursos Humans, Miquel Costa. Aquest acord és el fruit de la negociació de l’Administració amb els agents socials en diferents reunions que han tengut lloc durant els mesos de desembre i gener, en un marc de màxima col·laboració i diàleg.

Llegeix més...

La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat dur a terme les accions necessàries per mobilitzar tots els recursos materials i humans que actualment estan adscrits a les antigues gerències territorials dels sectors sanitaris de Ponent, Migjorn, Tramuntana i Llevant cap a la Gerència d’Atenció Primària perquè pugui desenvolupar les seves tasques.

Llegeix més...

El Consell de Govern de 2 de novembre ha aprovat els complements salarials per al personal facultatiu sanitari de nivell llicenciat i especialista. Específicament, es tracta d un complement d’atenció continuada que es concreta en 23,60 euros per hora cada guàrdia de presència física de menys de 24 hores, i en 25,97 euros per hora cada cuardia de presència física de 24 hores.

Llegeix més...

S'han publicat en el Butlletí Oficial dels Illes Balears les resolucions per les quals es convoca la tercera el tercer i últim procediment d'integració en el règim estatutari del Servei de Salut per al personal laboral i funcionari del CHM, FHM i HSLL. La integració és voluntària i suposa mantenir la categoria i la titulació.

Llegeix més...