En els BOIB núm. 173 i 174, de 18 i 20 de desembre, respectivament, s'han publicat diverses resolucions, de 10 de desembre de 2014, per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu de diferents especialitats al sector sanitari de Migjorn (Hospital Son Llàtzer).

A la resolució, a més de la convocatòria, s'aproven les bases i s'aplica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el  BOIB.

Les especialitats són:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 171, de 13 de desembre, s'han corregit uns errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 22 de setembre de 2014, per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista en pediatria/puericultura.

D'acord amb la normativa jurídica establerta, es rectifiquen les errades detectades. Així doncs, on diu: Categoria de facultatiu especialista en pediatria/puericultura, ha de dir: Categoria de Facultatiu Especialista en Pediatria Puericultura d'Àrea i Equips d'Atenció Primària.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 171, de 13 de desembre, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 27 de novembre de 2014, per la qual s'aprova la llista d'aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria FEA de Cirurgia Pediàtrica del sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 10 d'abril de 2013.

Les persones aspirants seleccionades, les que figurin en la llista complementària, els participants discapacitats i els participants en el torn de promoció interna, hauran de presentar la documentació que figura en el BOIB, en un termini de 20 dies hàbils, comptadors a partir del dia 14 de desembre, en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o bé a qualsevol dels llocs que s'especifica a la llei que se cita en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 171, de 13 de desembre, s'han publicat diverses Resolucions de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal, corresponents als sectors sanitaris de Ponent, Llevant, Tramuntana, Migjorn i a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

En aquestes resolucions, a més de la convocatòria, s'aproven les bases i s'aplica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB (13 de desembre de 2014).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 162, de 27 de novembre, s'han publicat diverses resolucions, de 4 de novembre de 2014, per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu de diferents especialitats corresponent al sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila).

En aquestes resolucions, a més de la convocatòria, s'aproven les bases i s'aplica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions al BOIB (27 de novembre de 2014).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 162, de 27 de novembre, s'han publicat diverses resolucions, de 4 de novembre de 2014, per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu de diferents especialitats a l'Àrea de Salut Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses).

En aquestes resolucions, a més de la convocatòria, s'aproven les bases i s'aplica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB (27 de novembre de 2014).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 161, de 25 de novembre, s'han publicat diverses resolucions, de 4 de novembre de 2014, per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu de diferents especialitats a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses).

En el mateix BOIB s'aproven les bases i la convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar en el termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB (25 de novembre de 2014).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 161, de 25 de novembre, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 12 de novembre de 2014, per la qual s'aprova la llista d'aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria FEA de Cirurgia Plàstica i Reparadora del sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 8 de gener de 2013.

Les persones aspirants seleccionades, les que figurin en la llista complementària, els participants discapacitats i els participants en el torn de promoció interna, hauran de presentar la documentació que figura en el BOIB, en un termini de 20 dies hàbils, en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o en els llocs que especifica la llei que cita el Butlletí Oficial de les Illes Balers.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 161, de 25 de novembre, s'ha publicat la Resolució del conseller de Salut i Consum, de 2 de juliol de 2014, per la qual s'aprova el programa de matèries que regiran les proves selectives per ingressar en la categoria de Tècnic Especialista d'Anatomia Patològica.

L'aprovació ha tengut en compte l'Acord del Consell de Govern de 23 d'octubre de 2009 i la negociació sindical.

El programa amb els temes es troba a l'annex del BOIB. Els candidats del torn de promoció interna que s'hi presentin tendran un temari més reduït.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 161, de 25 de novembre, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 14 de novembre de 2014, per la qual s'aprova la llista d'aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria FEA de Medicina Nuclear del sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases), convocat mitjançant resolució de 8 de gener de 2013.

Les persones aspirants seleccionades, les que figurin en la llista complementària, els participants discapacitats i els participants en el torn de promoció interna, hauran de presentar la documentació que figura en el BOIB, en un termini de 20 dies hàbils, en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o en els llocs que especifica la llei que cita el Butlletí Oficial de les Illes Balers.

Llegeix més...