Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l’Hospital de Manacor

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 108, de dia 14 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor d’11 d’agost de 2021, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l’Hospital de Manacor.

Requisits

  • Tenir el títol oficial corresponent que habiliti per a l'exercici professional de l'especialitat requerida per al lloc de feina
  • Acreditar el nivell B1 de coneixements de català

Requisits específics

  • Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que tenguin una plaça en l'especialitat en la qual participin, i també els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera o laboral fix que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat de què es tracti.
  • És un requisit haver ocupat una plaça de l'especialitat de què es tracti durant un període no inferior a tres anys. A aquest efecte se sumaran els períodes en què s'hagi ocupat una plaça de l'especialitat corresponent en els diferents serveis i hospitals, però es comptabilitzaran com un tot sol els períodes de temps en els quals s'hagi ocupat simultàniament més d'una plaça.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu, adreçada a l'òrgan convocant, s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

[Font: BOIB núm 108. 14/08/2021]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]