Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Salut podrà dictar ordres de confinament obligatori

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha signat una resolució, que es publica en el BOIB núm. 153, de dia 5 de setembre de 2020, que permet dictar ordres de confinament obligatori a persones que hagin donat positiu en SARS-CoV-2 o siguin contacte estret d’un cas confirmat.

L’objectiu d’aquesta mesura és assegurar el compliment dels aïllaments dels afectats i tallar la cadena de transmissió del virus per contribuir, d’aquesta manera, a preservar la salut del conjunt dels ciutadans.

L’ordre de confinament es comunicarà a la persona interessada mitjançant un SMS, el qual contindrà un enllaç que donarà accés a la resolució i, paral·lelament, es durà a terme la notificació presencialment en el domicili.

A través de l’112, durant les 24 hores del dia, la informació de les persones amb ordre de confinament obligatori serà a l’abast dels cossos policials, els serveis d’inspecció —també els serveis d’inspecció educativa— i els serveis públics d’emergència quan duguin a terme tasques incloses dins les operacions de lluita contra la pandèmia del Pla Territorial d’Emergència per Fer Front a la COVID-19.

Així es podrà comprovar si una determinada persona que es troba en un espai públic hauria de romandre a ca seva o no i, en cas d’incompliment, se la podria sancionar.

La resolució indica que, a conseqüència de les mesures que adopti l’autoritat sanitària o de les actuacions materials que duguin a terme els serveis sanitaris per a la contenció dels brots epidèmics de la pandèmia de la COVID-19, les persones afectades poden quedar obligades al compliment d’algun dels deures següents:

  • Aïllament, que implica l’obligació que una persona contagiada pel SARS-CoV-2 es mantengui en el lloc que s’indiqui, durant el termini que s’estableixi en cada cas, sense possibilitat de desplaçar-se ni de relacionar-se amb altres persones.
  • Quarantena, que implica l’obligació que una persona o grup de persones sospitoses d’haver estat contagiades es mantenguin en el lloc que s’indiqui, durant el termini que s’estableixi en cada cas, sense possibilitat de desplaçar-se ni de relacionar-se amb altres persones.
  • Ambdues situacions impliquen el deure de confinament de la persona o grup de persones afectades o sospitoses d’haver estat contagiades.

La durada de l’aïllament o de la quarantena vendrà determinada per la situació concreta de cada cas, però les persones afectades o amb contactes estrets queden obligades a l’adopció de les mesures següents:

  • A les persones amb sospita d’infecció per SARS-CoV-2 se’ls farà una PCR i s'han de mantenir en aïllament en espera del resultat. L'aïllament finalitzarà si la PCR és negativa i no persisteix una sospita clínica alta de COVID-19.
  • Si una persona és diagnosticada d'infecció activa per SARS-CoV-2 ha de fer un aïllament d’un mínim de 10 dies (han d'haver transcorregut 3 dies des de la resolució de la febre i el quadre clínic). Si la persona és asimptomàtica, l’aïllament s’ha de mantenir fins que hagin transcorregut 10 dies des de la data de la presa de mostres per al diagnòstic.
  • Si una persona amb infecció activa ha requerit ingrés hospitalari i en el moment de l’alta la PCR és positiva, l’aïllament s’ha de perllongar durant almenys 14 dies des de la data de l’alta hospitalària. Si en algun moment després de l’alta es fa una PCR i és negativa, pot suspendre l’aïllament.
  • Tota persona que hagi mantingut contacte estret amb una persona amb COVID-19, des de dos dies abans de l’inici de símptomes del cas fins al moment en què aquest cas és aïllat, ha de fer una quarantena durant els 14 dies següents a la data del darrer contacte. De manera excepcional, la quarantena es pot escurçar a 10 dies sempre que s’obtingui un resultat negatiu d’una PCR feta a partir del desè dia del darrer contacte.
  • En cas que siguin convivents i no es pugui garantir l’aïllament de la persona amb COVID-19 en les condicions òptimes, la quarantena durarà 14 dies des del final de l’aïllament del cas.

La resolució també disposa que per a l’execució de les mesures que preveu s’ha de cercar sempre amb preferència la col·laboració voluntària de les persones destinatàries amb les autoritats i que totes les autoritats i els empleats públics que intervenen en l’aplicació d’aquestes mesures queden obligats al tractament de les dades personals de conformitat amb la normativa de protecció de dades (RGPD i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 04/09/2020 - BOIB. Núm. 153. 05/09/2020]

[Foto: Eneas de Troya / El gran confinamiento: The great lockdown / CC BY 2.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19