Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: mesures excepcionals i temporals a quatre barriades de Palma

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha signat una resolució que estableix tota una sèrie de mesures excepcionals i temporals a la zona bàsica de salut que inclou els barris de Son Gotleu, Can Capes, la Soledat nord i la meitat de Son Canals.

Unes mesures per limitar i evitar les situacions que poden afavorir els contagis, sobretot en llocs tancats on es produeixen aglomeracions de persones, amb ventilació escassa, o bé on no es fa servir la mascareta. La resolució s’ha publicat en el BOIB núm. 156, de dia 9 de setembre, i entrarà en vigor aquest divendres a les 22.00 h.

Així ho ha explicat la consellera Gómez després de reunir-se amb el batle de Palma, José Hila, i amb la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Antònia Font, per reforçar la coordinació entre ambdues institucions a l’hora d’implementar les mesures.

Aquestes noves iniciatives se sumen als cribratges estratègics que ja es varen iniciar amb la finalitat de detectar casos positius i a la posada en marxa del pla d’acció comunitària, que té per objectius sensibilitzar la població sobre la importància de complir les mesures de prevenció i identificar les necessitats específiques dels ciutadans afectats per la COVID-19 per poder oferir una atenció adequada.

Concretament, les mesures de compliment obligatori i les recomanacions —que afecten aspectes com la mobilitat, els aforaments i la suspensió de determinades activitats— són d’aplicació a l’interior del perímetre format pels carrers següents, tot i que en resten exclosos els que delimiten aquest perímetre:

  • Via de cintura (Ma-20), des de la confluència amb el carrer d’Aragó fins a la confluència amb el carrer de Manacor.
  • Carrer de Manacor, des de la confluència amb la via de cintura (Ma-20) fins a la confluència amb el carrer dels Reis Catòlics.
  • Carrer dels Reis Catòlics, des de la confluència amb el carrer de Manacor fins a la confluència amb el carrer d’Aragó, amb inclusió de la plaça de Miquel Dolç.
  • Carrer d’Aragó, des de la confluència amb el carrer dels Reis Catòlics fins a la confluència amb la via de cintura (Ma-20).

En aquesta zona i durant un mínim de 15 dies s’estableixen diverses limitacions que afecten, entre d’altres, els aspectes següents:

Desplaçaments personals

La resolució restringeix l’entrada i sortida lliures de persones en el nucli de població corresponent a la zona bàsica de salut de Son Gotleu tret dels desplaçaments, justificats adequadament, que es produeixin per motius com ara l’assistència a centres, serveis i establiments sanitaris; el compliment d’obligacions laborals, professionals o empresarials; l’assistència a centres docents i educatius, incloent-hi les escoletes d’educació infantil; l’assistència i cura de gent gran, persones menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; el desplaçament a entitats financeres o d’assegurances; les actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials; les renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables, o per fer exàmens o proves oficials.

La circulació per les carreteres, els carrers i vials que transcorren o travessen el nucli de població objecte de la resolució es permet sempre que tenguin origen i destinació fora d’aquest nucli.

Es permet la circulació de persones residents dins del nucli de població afectat, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva, si bé es recomana que la població romangui a ca seva i es desaconsellen els desplaçaments i la realització d’activitats no imprescindibles.

Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic

Amb caràcter general, no poden superar el 50 % de la capacitat autoritzada o establerta i tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 hores. Així mateix, han d’establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

Reunions i/o trobades

La resolució preveu, entre d’altres aspectes, que les reunions socials no poden superar les 5 persones si no són convivents. Aquesta prohibició inclou els casaments, els serveis religiosos —llevat de les cerimònies fúnebres i vetlles—, les celebracions i la pràctica esportiva.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

Durant aquests tipus d’activitats s’ha de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal entre els no convivents i l’obligatorietat de l’ús de la mascareta quan escaigui. A més, es recomana evitar reunions amb persones alienes al nucli de convivència.

Llocs de culte

Se suspèn l’activitat dels llocs de culte, llevat de la celebració de funerals, que es poden fer sempre que no se’n superi el 33 % de la capacitat i amb un màxim de 15 persones.

Fires i festes populars

En aquest apartat, la resolució prohibeix la realització de fires i festes populars, revetles, sopars a la fresca i altres esdeveniments populars, tant d’organització privada com municipal o insular.

Establiments de restauració

Els restaurants, bars i cafeteries han de limitar l’aforament al 50 %, tant en espais interiors com exteriors, i l’ocupació màxima és de cinc persones per taula o agrupació de taules. No es permet el consum a la barra.

Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

Activitats en acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació

Aquestes activitats es poden impartir de manera presencial sempre que no superi una capacitat del 50 % respecte del màxim permès. Les activitats que es duguin a terme s’han de limitar a grups màxims de cinc persones i s’han d’establir les mesures necessàries per mantenir la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig en les instal·lacions en tot moment.

Suspensió d’activitats

La resolució suspèn l’activitat dels gimnasos i centres esportius de tota mena, parcs i jardins, i parcs infantils d’ús públic i locals d’oci infantil.

S’ exceptuen d’aquesta suspensió els establiments i els espais cedits per l’Ajuntament als centres docents i educatius per dur-hi a terme activitats docents.

Mesures de prevenció i d’higiene

Així mateix, la resolució inclou un apartat en què recorda que s’han de respectar les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, com ara l’obligatorietat de mantenir en tot moment la distància de seguretat interpersonal com a mínim d’un metre i mig entre les persones no convivents, així com l’ús de la mascareta, la higiene de mans, la ventilació correcta dels locals i espais tancats, així com la neteja i desinfecció de les superfícies.

Infraccions

Per acabar, la resolució disposa que els incompliments individualitzats del que s’hi disposa poden ser constitutius d’una infracció administrativa d’acord amb el que estableix el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

[Fonts: Conselleria de Salut I Consum. 09/09/2020 - BOIB núm. 156. 09/09/2020]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19