Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Salut dicta una resolució que prorroga i amplia les limitacions

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum ha dictat una resolució per prorrogar i ampliar les mesures per frenar la propagació de la COVID-19.

Concretament, es preveu prorrogar diverses mesures que es varen adoptar en la resolució de 28 d’agost, que tenien una vigència de 15 dies, i modificar aspectes concrets del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020.

Així ho ha explicat la consellera Patricia Gómez, la qual ha detallat en roda de premsa els continguts de la nova regulació que es publica en el BOIB núm. 158, de dia 12 de setembre de 2020, i que tendrà efecte des del moment que s’hi publiqui. Les modificacions principals afecten les àrees següents:

Parcs infantils d’ús públic a l’aire lliure i locals d’oci infantil

Se suspèn l’obertura al públic dels parcs infantils d’ús públic a l’aire lliure. S’exceptuen d’aquesta suspensió els espais cedits pels ajuntaments als centres docents i educatius per dur-hi a terme activitats docents. També se suspèn l’activitat dels locals d’oci infantil.

Activitats de temps lliure infantil i juvenil

Quant a les mesures relatives a les condicions en què s’han de desenvolupar les activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil, les activitats —que han de ser sense contacte físic— s’han de dur a terme en grups estables de fins a 10 participants, i és obligatori l’ús de mascareta per als participants en les activitats majors de sis anys.

Fires, atraccions de fira i festes populars

Es prohibeix la realització de fires, festes populars, revetles, sopars a la fresca i altres esdeveniments populars, tant d’organització privada com municipal o insular, així com les atraccions de fira.

Serveis d’estades diürnes i de promoció de l’autonomia personal

La resolució indica que aquests serveis s’han de prestar preferentment de manera presencial. Quan no es puguin prestar a les instal·lacions dels centres a causa de les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries, els serveis d’atenció diürna i de promoció de l’autonomia personal per a gent gran i per a persones amb discapacitat es podran prestar combinant l’atenció presencial amb grups bombolla o estables i la telemàtica.

L’entitat que presti el servei, a través del seu pla de contingència, ha d’informar periòdicament, i justificar-ho, sobre com prestarà el servei en cada una de les modalitats, i ha de proposar el servei que prestarà a cada usuari. L’autoritat competent ha d’aprovar expressament el servei i supervisar l’adequació i la intensitat del servei prestat a les necessitats de les persones.

Capacitat màxima dels espais esportius

La resolució estableix que per tal de calcular la capacitat màxima dels espais esportius a les instal·lacions, s’ha de tenir en compte la tipologia de l’espai i el tipus de pràctica que s’hi du a terme. Així doncs, la capacitat màxima sense restriccions dels espais és la següent:

  • Per a la pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i les sales de musculació, es requereix un mínim de 4 metres quadrats per persona.
  • Per a la pràctica d’activitats en carrils de piscina, es requereix un mínim de 6 metres quadrats per persona.
  • Per a la pràctica d’activitats dirigides en piscines, es requereix un mínim de 4 metres quadrats per persona. A l’efecte de comptabilitzar l’aforament en les classes de natació per a nadons, el pare o la mare amb el nadó es consideren una sola persona.
  • Per a la pràctica d’activitats d’equip en pista, es requereix un mínim de 25 metres quadrats per persona.
  • Per a la pràctica d’activitats d’equip en camps a l’aire lliure, es requereix un mínim de 100 metres quadrats per persona.
  • Per a la pràctica d’altres tipus d’activitats, es requereix un mínim de 4 metres quadrats per persona.
  • En els vestidors, es requereix que l’ocupació permeti un mínim de 3 metres quadrats per persona.
  • La pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i les sales de musculació, no poden superar el 50 % de la capacitat màxima de pràctica esportiva.

La resta d’activitats que es diguin a terme a les instal·lacions esportives a l’aire lliure, a instal·lacions cobertes i centres esportius, tant de caràcter individual com col·lectives, no poden superar el 75 % de la capacitat màxima de la pràctica esportiva, com tampoc el 75 % de la capacitat total de la instal·lació.

Les acadèmies de ball es consideren incloses en aquesta categoria

Cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, així com recintes a l'aire lliure i altres locals i establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives

D’acord amb la resolució, els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars poden dur a terme la seva activitat, amb els seients preassignats, sempre que no superin el 50% de la capacitat permesa en cada sala.

En el cas d’altres recintes, locals i establiments destinats a esdeveniments públics i activitats recreatives diferents dels que preveu l’apartat anterior, poden dur a terme l’activitat sempre que el públic romangui assegut i que no se superi el 50 % de la capacitat permesa, amb un límit màxim de 300 persones per a espais tancats i de 1.000 persones si es tracta d’activitats a l’aire lliure.

En tot cas, la distribució del públic assistent ha de procurar la màxima distància possible entre persones, tot i afavorir l’agrupació de persones convivents. Els espectadors han de dur mascareta protectora. No es permet ni menjar ni beure en els establiments o espais tancats.

Totes aquestes mesures de suspensió d’obertura i/o activitat que recull la resolució tenen una durada de 15 dies, comptadors des que es publiqui, tot i que es poden prorrogar si persisteixen les circumstàncies que les motiven o aixecar-les si desapareixen.

La resolució es notificarà a la direcció operativa del Pla Territorial de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PLATERBAL), així com a la Delegació del Govern a les Illes Balears, als consells insulars i als ajuntaments de les Illes Balears, amb la finalitat d’establir els controls i les mesures pertinents per garantir-ne l’efectivitat.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 11/09/2020 - BOIB. Núm. 158. 12/09/2020]

[Foto: Bicanski / coronavirus / Public Domain Mark 1.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19