Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Salut prorroga 7 dies més les restriccions de la zona d’Arquitecte Bennàzar

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Atesa l’evolució de la pandèmia, la Conselleria de Salut i Consum ha decidit prorrogar i modificar les mesures temporals i excepcionals que es varen adoptar en àrees urbanes perimetralment delimitades compreses dins la zona bàsica de salut d’Arquitecte Bennàzar.

Aquestes es varen establir mitjançant la resolució de 15 de setembre de 2020 i es varen modificar puntualment per resolució de 25 de setembre de 2020. No obstant això autoritza ja l’entrada i sortida lliures de persones a la zona.

Així, d’acord amb les dades, la situació a la zona ha registrat una millora lleu des de la implantació de les mesures de contenció específiques derivades de la resolució de 15 de setembre de 2020 ―modificada per resolució de 25 de setembre de 2020― tot i que aquesta millora poc significativa no mostra una estabilització a curt termini.

Així doncs, s’ha passat d’una incidència acumulada (IA) de casos positius dins dels darrers 14 dies per cada 100.000 habitants de 448,33 dia 18 de setembre a un IA14 de 233,64 en data 30 de setembre, la qual cosa suposa una reducció del 47,89 %.

D’altra banda, la taxa de positivitat de les PCR fetes en els darrers set dies ha passat del 8,13 % el dia 18 de setembre a un 7,42 % el 30 de setembre, la qual cosa implica una disminució del 8,7 %.

Aquestes dades es troben encara manifestament per sobre dels límits que l’European Center for Disease Prevention and Control considera de risc quant a la gestió sanitària d’epidèmies (IA14 60 casos i taxa de positivitat del 3 %). Cal tenir present que l’IA a 14 dies sextuplica el límit admissible, la qual cosa no permet deixar sense efecte el conjunt de restriccions, si bé sí permet alleugerir-ne algunes, molt especialment les relatives a la llibertat de circulació de les persones.

Desplaçaments personals

S’aixeca la restricció de mobilitat i la població pot entrar i sortir lliurement de la zona, però sempre respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva.

No obstant això, es recomana que la població resident romangui a ca seva i es desaconsellen els desplaçaments i la realització d’activitats no imprescindibles.

També es recomana que els contactes socials es limitin, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual.

Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic

Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial per al qual no s’estableixin expressament condicions de capacitat en aquesta resolució no pot superar el 50 % de la capacitat autoritzada o establerta.

Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

Els gimnasos i centres esportius de tota casta poden reprendre l’activitat, si bé no poden superar el 25 % de la capacitat autoritzada o establerta. Aquests aforaments han d’estar indicats de manera visible en els accessos o recepcions de locals.

S’ha d’establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

Reunions i/o trobades

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 5 persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, excepte en el cas de les persones convivents. Aquesta prohibició inclou els casaments, les celebracions i la pràctica esportiva.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

En les vetlles poden participar un màxim de 15 persones.

En les reunions que concentrin fins a cinc persones en espais públics no es permet el consum d’aliments ni de begudes.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Durant aquests tipus d’activitats s’ha de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal entre els no convivents i l’obligatorietat de l’ús de la mascareta quan escaigui.

Es recomana evitar reunions amb persones alienes al nucli de convivència.

Llocs de culte

Es permet l’activitat dels llocs de culte, si bé amb una limitació d’assistència del 25 % de la capacitat màxima del centre de culte, en qualsevol tipus de d’acte litúrgic o religiós que es dugui a terme al centre.

La capacitat màxima de tots aquests centres ha d’estar publicada en un lloc visible de l’espai destinat al culte i s’hi han de complir les mesures generals de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries.

Fires i festes populars

Es prohibeix la realització de fires i festes populars, revetles, sopars a la fresca i altres esdeveniments populars, tant d’organització privada com municipal o insular.

Establiments de restauració

Els establiments que exerceixen l’activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar l’aforament al 50 % per cent tant en espais interiors com exteriors. La disposició física de les taules o agrupacions de taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig. L’ocupació màxima és de cinc persones per taula o agrupació de taules. Així mateix, no es permet el consum a la barra.

Aquests aforaments han d’estar indicats de manera visible en els accessos als locals i, si en tenen, a les terrasses.

Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

Activitats en acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació

Es poden impartir de manera presencial sempre que no superin una capacitat del 50 % respecte del màxim permès.

Les activitats que es duguin a terme s’han de limitar a grups màxims de cinc persones i s’han d’establir les mesures necessàries per mantenir la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig en les instal·lacions en tot moment.

Suspensió d’activitats

Se suspèn l’activitat dels parcs i jardins i de parcs infantils d’ús públic i locals d’oci infantil. S’exceptuen d’aquesta suspensió els establiments i els espais cedits per l’Ajuntament als centres docents i educatius per dur-hi a terme activitats docents.

Mesures de prevenció i d’higiene

S’han de respectar les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19. En especial, s’han d’aplicar mesures estrictes d’higiene de mans, i cal assegurar la ventilació correcta dels locals i espais tancats, així com la neteja i desinfecció de les superfícies.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 02/10/2020 - BOIB. Núm. 171. 03/10/2020]

[Foto: Infosalut / Dona passejant pel carrer / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19