Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Tancament perimetral del nucli urbà de Manacor

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern de les Illes decreta el tancament perimetral del nucli urbà de Manacor i restringirà l’entrada i sortida de persones per frenar la propagació de la pandèmia, tal com ha explicat la consellera de Salut, Patricia Gómez, després de reunir-se amb el batle del municipi, Miquel Oliver, amb el qual ha analitzat l’evolució de les dades epidemiològiques. Les restriccions entraran en vigor el dimecres 28 d'octubre a les dotze de la nit.

En aquest sentit, a Manacor la incidència acumulada a 14 dies és de 458 casos per 100.000 habitants, la més elevada de Balears; i la taxa de positivitat és del 14,3 %.

A més, els darrers 14 dies s’han diagnosticat 201 positius (150 d’ells els darrers 7 dies). Si es té en compte que des de l’inici de la pandèmia, a Manacor s’han diagnosticat 576 casos, aleshores això implica que 1 de cada 4 casos han estat detectats la darrera setmana.

Pel que fa a la situació assistencial, la consellera Gómez ha explicat que els ingressos s’han triplicat en una setmana. Mentre que dia 20 d’octubre l’Hospital de Manacor tenia 6 persones ingressades (3 a planta i 3 a UCI) i avui en té 21 (18 a planta i 3 a UCI).

Per aquest motiu, s’ha considerat adequat adoptar, durant un període de 15 dies, mesures addicionals per tal d’evitar els contagis associats a la mobilitat i a l’aglomeració de persones.

Aquestes mesures aniran acompanyades de cribratges voluntaris a persones d’entre 25 i 45 anys i persones cuidadores així com d’un pla d’acció comunitària que inclourà visites a domicilis per detectar necessitats i ajudar a les famílies a fer un aïllament correcte, visites a establiments comercials per tal de sensibilitzar sobre el compliment de les mesures de seguretat i punts d’informació a peu de carrer. Aquesta tasca es farà de manera coordinada i en col·laboració amb l’ajuntament de Manacor i amb entitats cíviques.

De manera sintetitzada, el decret preveu limitacions en els àmbits que s’indiquen tot seguit.

Mobilitat

Concretament, es restringirà l’entrada i sortida lliures de persones en el nucli urbà de la localitat de Manacor, sense incloure el polígon.

Només es permetran els desplaçaments, justificats adequadament, que es produeixin pels motius següents:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Compliment d’obligacions laborals, professionals o empresarials.
 • Assistència a centres docents i educatius, incloent-hi les escoletes d’educació infantil.
 • Assistència i cura de gent gran, persones menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Per desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances.
 • Per dur a terme actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Per fer renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Per fer exàmens o proves oficials inajornables.
 • Per causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament justificada. A aquest efecte, es considera activitat justificada la visita al cementiri, sempre que es realitzi entre els dies 29 d’octubre i 2 de novembre d’enguany o, fora d’aquests dies, per causa d’una defunció recent.

La circulació per les carreteres, els carrers i vials que transcorren o travessen el nucli de població es permet sempre que tenguin origen i destinació fora d’aquest nucli.

Es permet la circulació de persones residents dins del perímetre afectat, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents, si bé es recomana que la població romangui a ca seva i es desaconsellen els desplaçaments i la realització d’activitats no imprescindibles.

Els contactes s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual.

Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic

Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial no pot superar el 50 % de la capacitat autoritzada o establerta.

Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h. A més, s’ha d’establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

Reunions i/o trobades

 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, excepte en el cas de les persones convivents. Aquesta prohibició inclou els casaments i altres celebracions i la pràctica esportiva no federada.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.
 • En les vetlles i enterraments poden participar un màxim de 15 persones.
 • En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum d’aliments ni de begudes.

Establiments de restauració

 • Es prohibeix el servei de restauració a espais interiors, excepte per l’activitat de “take-away”.
 • En espais exteriors, els establiments que exerceixin l’activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar l’aforament al 50% per cent. La disposició física de les taules o agrupacions de taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de metre i mig.
 • L’ocupació màxima és de sis persones per taula o agrupació de taules.
 • Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.
 • No es permet el consum a la barra.

Activitats en acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació

Es poden impartir de manera presencial sempre que no superin una capacitat del 50 % respecte del màxim permès. Les activitats que es duguin a terme s’han de limitar a grups màxims de 6 persones i s’han d’establir les mesures necessàries per mantenir la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig en les instal·lacions en tot moment.

Mesures de prevenció i d’higiene

S’han de respectar les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19. En especial, s’han d’aplicar mesures estrictes d’higiene de mans, i cal assegurar la ventilació correcta dels locals i espais tancats, així com la neteja i desinfecció de les superfícies.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 27/10/2020]  

[Foto: TheDigitalArtist / COVID 19 / CC0 Public Domain]

Què en diu la premsa
*28/10/2020 mallorcadiario.com - Manacor afronta el confinamiento con peores datos que Madrid o Barcelona.
*27/10/2020 mallorcadiario.com - Salut confina Manacor tras dispararse los contagios de Covid.
*27/10/2020 ultimahora.es - Salut confina la ciudad de Manacor.
*27/10/2020 diariodemallorca.es - El Govern confina Manacor.
*
27/10/2020 canal4diario.com - El Govern confina Manacor.

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19