Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Pròrroga de les mesures per frenar la propagació de la COVID-19 a Eivissa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern de les Illes Balears ha decidit prorrogar les mesures per frenar la propagació de la COVID-19 a l’illa d’Eivissa.

Tot i que s’ha detectat una millora incipient en les dades epidemiològiques, aquesta millora no està suficientment consolidada per poder considerar que el territori ha superat una fase de perill per a la salut dels seus habitants i pel sistema sanitari de l’illa, sotmès a una pressió assistencial important.

Així doncs, d’una banda, es prorroga el Decret 12/2020, de 29 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, i es mantenen fins al 27 de novembre, les restriccions de mobilitat en horari nocturn. D’altra banda, mitjançant una resolució de la consellera de Salut i Consum, es permet als ajuntaments autoritzar l’ocupació de la via pública per part dels establiments de restauració. El Decret i la resolució es publiquen i entren en vigor dissabte, 14 de novembre.

Així, des de l’entrada en vigor de les mesures dictades en el Decret 12/2020, la incidència acumulada a 14 dies ha passat de 249 casos per 100.000 habitants el dia 27 d’octubre a 307 casos per 100.000 habitants en data 9 de novembre, un increment del 25 %. Aquest indicador es veu compensat per un altre indicador epidemiològic que evidencia els canvis a més curt termini, la incidència acumulada a 7 dies, que ha disminuït de 151 casos per 100.000 habitants a 129 casos per 100.000 habitants, una reducció del 15 % acompanyada d’una molt significativa disminució en la taxa de positivitat, que ha passat del 13 % al 7 %.

Cal destacar, també, que com a conseqüència dels contagis originats els dies anteriors a l’aplicació de les mesures es va arribar a una incidència màxima a catorze dies de 336 casos per 100.000 habitants, la qual cosa evidencia més encara la millora relativa en la situació epidemiològica amb la contribució de les mesures de prevenció decretades.

No obstant aquesta tímida millora, les dades epidemiològiques encara se situen de manera molt marcada per sobre de les xifres que el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) considera de risc (60 casos per 100.000 habitants en catorze dies i un 3 % de positivitat de les proves PCR). És destacable, també, que cap dels municipis de l’illa d’Eivissa es troba per sota d’aquests paràmetres, la qual cosa demostra l’existència de transmissió comunitària, que requereix mesures contundents de contenció dels contagis.

Per tot això, s’ha considerat oportú prorrogar el Decret amb mesures temporals i excepcionals per a l’illa d’Eivissa.

Els ajuntaments poden autoritzar l’increment de l’ocupació de la via pública per part dels establiments de restauració

La Conselleria de Salut i Consum ha dictat una resolució que afecta principalment els establiments de restauració, per als quals encara es mantenen diverses restriccions però que, amb el permís dels ajuntaments, poden ocupar la via púbica.

Així, les autoritats municipals, sempre que el trànsit rodat no es vegi impossibilitat, poden autoritzar l’ocupació de via pública destinada al trànsit rodat o estacionament de vehicles, immediatament adjacent a les terrasses o a la façana dels locals destinats a restaurants, bars o cafeteries, per ocupar-la provisionalment amb taules, com a terrassa d’aquests locals. En cap cas la suma de les places de les terrasses o dels espais exteriors ocupats ordinàriament pel local i les autoritzades provisionalment no pot excedir de l’aforament ordinari de la terrassa del local, o en el cas que el local no disposi ordinàriament de terrassa, del 50 % de l’aforament ordinari autoritzat del local. Aquestes places provisionals de terrassa resten sotmeses a les mateixes regles de disposició, màxim d’ocupació de taules i distàncies que les places ordinàries.

Quant a les restriccions, es manté la prohibició del servei de restauració en espais interiors, excepte per a l’activitat de menjar per endur-se (take away). En els espais exteriors, els establiments que exerceixin l’activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar la capacitat al 50 %. La disposició física de les taules o agrupacions de taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig. L’ocupació màxima és de sis persones per taula o agrupació de taules i no es permet el consum a la barra.

A més, es manté que tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora màxima de tancament les 22.00 h.

Les mesures que conté la resolució tenen efectes des del moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i s’aplicaran i seran efectives mentre sigui vigent i efectiu el Decret 12/2020, de 29 d’octubre.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 12/11/2020]

[Foto: Infosalut / Gent passejant pel carrer / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19