Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Modificació de normativa de salut pública y de régim sancionador sobre incompliments COVID

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 60, de dia 8 de maig, s’ha publicat el Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen una llei de salut pública de les Illes Balears i un decret llei pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

En concret es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de Salut Pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Des de l'inici de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les autoritats competents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han pogut intervenir en les activitats públiques i privades, per protegir la salut de la població, garantir el control dels brots epidemiològics i contenir la propagació de les infeccions pel SARS-CoV-2, emparades en els poders que la legislació sanitària atorga a les autoritats sanitàries per fer front a situacions en què la salut pública es troba greument compromesa i en la legislació de protecció civil, entre d’altra normativa a la que es poden acollir.

Modificacions de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de Salut Pública de les Illes Balears

Totes les modificacions, els titulars de les quals estan relacionats a continuació, es poden consultar al BOIB núm. 60, de 8 de maig

 • S'afegeix un nou article, l'article 49 bis, a la Llei 16/2010, amb la redacció següent: Article 49 bis: Adopció de mesures preventives en situació de pandèmia o d'epidèmia.
 • Article 49 ter: Intervenció de centres de serveis socials.
 • Article 49 quater: Adopció de mesures preventives en matèria de salut pública.
 • S'afegeix un nou article, l'article 49 quinquies, a la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, amb la redacció següent: Article 49 quinquies: Protecció de la salut pública a través de les noves tecnologies.
 • Article 49 sexies: Cooperació i col·laboració administratives en matèria de salut pública.

Modificacions del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

 • S'afegeix una nova lletra, la lletra h), a l'article 3 del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
 • S'afegeix una nova lletra, la lletra g), a l'article 4 del Decret llei 11/2020 esmentat.
 • S'afegeix una nova lletra, la lletra e), a l'article 5 del Decret llei 11/2020 esmentat.

Es pot consultar el contingut dels afegeits al BOIB núm. 60, de 8 de maig.

Limitació de preus i tarifes de les proves diagnòstiques

Fins que el Govern de l'Estat espanyol declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s'estableixen les tarifes i els preus màxims que s'indiquen a continuació, que han d'aplicar els centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris, públics i privats, per a la realització de les proves diagnòstiques:

 • Per la realització de proves PCR: 75,00 €
 • Per la realització de proves d'antígens: 30 €.

Normes que es deroguen

Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior a aquest Decret llei que el contradiguin o s'hi oposin.

Vigència

Aquest Decret llei comença a vigir a les 00.00 hores de dia 9 de maig de 2021.

[Font: BOIB. Núm. 60. 08/05/2021]

[Foto: Centers for Disease Control and Prevention / Coronavirus Infections / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19