Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

El Govern dóna 10 dies als centres sanitaris per elaborar els protocols per establir 3 PDIA setmanals als treballadors no vacunats

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum ha elaborat una circular, que es va publicar el dissabte 18 de desembre, per concretar alguns aspectes relacionats amb l’acord de Govern, validat pel Tribunal Superior de Justícia, que estableix que els treballadors no vacunats adscrits a centres sanitaris públics i privats (hospitals, centres d’atenció primària, clíniques dentals, centres d’interrupció voluntària de l’embaràs, centres de diàlisi i centres de salut mental) han de presentar 3 PDIA setmanals (almenys 2 d’elles, PCR) per anar al seu lloc de feina.

En aquesta circular, s’estableix el següent:

 • Que l’obligació de sotmetre’s a una prova de diagnòstic d’infecció activa PCR que s’imposa al personal treballador dels centres sanitaris, amb independència del seu estat de vacunació, que s’incorpora d’un període de permís o vacances, només és exigible al personal que s’incorpori després d’un període d’absència per vacacions o llicències de qualsevol casta de durada igual o superior a 30 dies naturals.
 • Cal considerar que es troba inclòs tot el personal que efectivament presta serveis en els centres sanitaris esmentats, per la qual cosa és exigible al personal d’empreses contractistes de serveis contractats i que es prestin efectivament en aquests centres.
 • El cost de la realització de les proves PCR que efectivament es facin en compliment de l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021, l’assumeix el Servei de Salut de les Illes Balears.
 • Cal informar que tots els centres inclosos en l’àmbit d’aplicació disposen d’un termini de 10 dies naturals, comptadors des de l’autorització judicial, per aprovar uns protocols interns d’actuació per aplicar la mesura.

Realització de proves de detecció del SARS-CoV-2 en l’àmbit dels centres sanitaris

L’Acord de Consell de Govern aprovat el 13 de desembre, i ratificat judicialment el 16 de desembre, estableix que s’ha de fer una prova de diagnòstic d’infecció activa (PDIA) de detecció del SARS-CoV-2 de manera obligatòria al personal treballador dels centres sanitaris de titularitat pública o privada situats en el territori de les Illes Balears en els casos següents:

 • Personal treballador de nova incorporació o que s’incorpora d’un període de permís o vacances, independentment del seu estat de vacunació. Sempre que sigui possible, la prova s’ha de fer amb una antelació màxima de 72 hores a la incorporació laboral.
 • Treballadors no vacunats dels centres sanitaris. Aquestes proves han de ser tres setmanals, dues de les quals han de ser tipus PCR.
 • Les persones que hagin passat la infecció per COVID-19 estan exemptes de la realització d’aquestes proves de cribratge preventiu durant els 90 dies següents al diagnòstic de la infecció.

L’obligació de fer-se proves de diagnòstic d’infecció activa a la qual fan referència els dos apartats precedents d’aquest punt s’entén referida al personal treballador dels centres classificats en les categories següents, d’acord amb el que disposa l’annex II del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris:

 • Hospitals (centres amb internament).
 • Centres d’atenció primària.
 • Clíniques dentals.
 • Centres d’interrupció voluntària de l’embaràs: centres sanitaris on es du a terme la pràctica de l’avortament en els supòsits legalment permesos.
 • Centres de cirurgia major ambulatòria: centres sanitaris dedicats a l’atenció de processos subsidiaris de cirurgia realitzada amb anestèsia general, local, regional o sedació, que requereixen cures postoperatòries de curta durada, per la qual cosa no necessiten ingrés hospitalari.
 • Centres de diàlisi: centres sanitaris on es realitza tractament amb diàlisi a pacients afectats de patologia renal.
 • Centres de salut mental: centres sanitaris en els quals es realitza el diagnòstic i tractament en règim ambulatori de les malalties i trastorns mentals, emocionals, relacionals i del comportament.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 17/12/2021]

[Foto: CS Escola Graduada]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19