Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Restricció temporal de viatges no imprescindibles

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 136, de dia 15 de maig de 2020, s'ha publicat l'Ordre INT/409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Els criteris aplicables per a denegar l'entrada per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, tota persona nacional d'un tercer país, tret que pertanyi a una de les següents categories:

a) Residents habituals a la Unió Europea, en els Estats associats Schengen o Andorra, que es dirigeixin directament al seu lloc de residència.

b) Titulars d'un visat de llarga durada expedit per un Estat membre o Estat associat Schengen que es dirigeixin a aquest.

c) Treballadors transfronterers.

d) Professionals sanitaris o de la cura de majors que es dirigeixin o tornin d'exercir la seva activitat laboral.

e) Personal dedicat al transport de mercaderies en l'exercici de la seva activitat laboral, dins del qual es consideren compresos els tripulants dels vaixells, a fi d'assegurar la prestació dels serveis de transport marítim i l'activitat pesquera; i el personal de vol necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri comercial. Serà condició indispensable que tinguin assegurada la immediata continuació del viatge.

f) Personal diplomàtic, consular, d'organitzacions internacionals, militars i membres d'organitzacions humanitàries, en l'exercici de les seves funcions.

g) Persones viatjant per motius familiars imperatius degudament acreditats.

h) Persones que acreditin documentalment motius de força major o situació de necessitat, o l'entrada de la qual es permeti per motius humanitaris.

Tindrà vigència fins a les 24:00 hores del 15 de juny de 2020, sense perjudici, en el seu cas, de les eventuals pròrrogues que poguessin acordar-se.

[Font: BOE. Núm. 135. 14/05/2020]

[Foto: The digital artist / Coronavirus / CC-by-sa-2.0 de]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19