Categoria: Ordenació farmacèutica

S'ha aprovat el Decret llei pel qual s'actualitza l'ordenació farmacèutica a les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat el Decret llei pel qual s'actualitza l'ordenació farmacèutica a les Illes Balears. Aquest Decret llei duu a terme una reforma profunda de la Llei 7/1998 d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears, que havia estat objecte de modificacions parcials i que havia de menester una revisió general, ateses les deficiències que presentava setze anys després d'haver-la publicada. El Decret actualitza aquesta Llei i l'adapta a les noves necessitats dels ciutadans.

El nou text legislatiu adequa la Llei a les necessitats actuals que demanda l'assistència farmacèutica. Entre d'altres, establir un catàleg de farmàcies per garantir una cobertura adequada de dispensació farmacèutica en tot el territori; actualitzar el sistema de còmput poblacional d'acord amb els registres poblacionals actuals; regular la revisió de la planta farmacèutica d'ofici, o modificar els criteris dels concursos d'oficines de farmàcia per tal d'evitar que es comercialitzi amb les farmàcies.

Les oficines de farmàcia tenen la consideració d'establiments sanitaris privats d'interès públic. Aquest sistema d'ordenació obeeix al model mediterrani de farmàcia, basat en la proximitat i professionalitat, que cerca donar cobertura d'assistència farmacèutica a tota la població i en tot el territori de la nació. Això ha configurat un sistema amb una intervenció administrativa, tant en l'ordenació i la planificació de l'activitat farmacèutica com en l'establiment de sistemes de preus autoritzats, amb la reivindicació constant de l'interès general al qual serveix la prestació farmacèutica en forma de servei públic.

D'acord amb això, és un deure de l'Administració dur a terme l'ordenació farmacèutica, tenint en compte els criteris de planificació general de les oficines de farmàcia, per tal de garantir una assistència adequada.

Així, el nou text estableix que l'autorització de noves oficines de farmàcia recau exclusivament en la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia, atès l'interès general de la població, i com a resultat de la tramitació prèvia d'un procediment administratiu únic, sistemàtic, regulat en el temps i participatiu.

Aquest nou sistema permetrà superar l'asistemàtic procediment d'autorització d'oficines de farmàcia fins ara vigent que deixava la iniciativa de l'autorització, ordinàriament, als titulats en farmàcia, amb l'absència corresponent de cap casta de planificació efectiva i, per tant, d'una atenció farmacèutica correcta a la població.

Planta farmacèutica

El Decret llei estableix la definició de la planta farmacèutica de les Illes Balears, que estarà integrada per totes les zones farmacèutiques del territori, en cadascuna de les quals hi ha d'haver com a mínim una farmàcia per municipi.

Una de les novetats més rellevants és la modificació del criteri de càlcul de la població que fins ara s'ha fet servir per determinar, en cada zona farmacèutica, la quantitat de població flotant o de segona residència que hi ha en cadascuna. Fins ara es feia servir el criteri que cada segona residència estava ocupada per una mitjana de quatre persones, mentre que la nova Llei vincula la determinació d'aquesta dada a la xifra mitjana d'ocupants per habitatge que certifiqui o publiqui l'Institut Nacional d'Estadística en el moment del còmput i que en aquests moments es xifra en 2,58.

En aquest mateix sentit, el Decret tracta d'introduir criteris poblacionals més adequats a la realitat, com ara la població flotant de les Illes Balears. D'aquesta manera, s'estableixen dos mòduls poblacionals (general i estacional):

- Mòdul general: estableix una oficina de farmàcia per cada 2.800 habitants. La població es calcula partint de les dades de l'Institut Nacional d'Estadística.

- Mòdul estacional: estableix una oficina de farmàcia per cada 3.500 habitants estacionals.

Elaboració d'un catàleg de farmàcies

La Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia ha d'elaborar d'ofici cada quatre anys un catàleg farmacèutic. Aquest catàleg ha de recollir les oficines de farmàcia que hi ha actualment i les oficines que, atesos els nous criteris d'ordenació farmacèutica, tenen cabuda dins cada una de les zones farmacèutiques o unitat territorial menor, tenint en compte les distàncies mínimes entre farmàcies i els mòduls de població generals o estacionals. D'altra banda, la reforma cerca que les oficines de farmàcia autoritzades tenguin dins cada zona una ubicació més precisa, per garantir a tota la població una atenció farmacèutica pròxima en tot el territori.

El Decret llei estableix que les oficines de farmàcia autoritzades i vacants fins a l'entrada en vigor s'han de revisar d'acord amb els nous criteris de planificació, de manera que el primer catàleg d'oficines de farmàcia l'ha de conformar la revisió d'aquestes oficines.

Concurs de farmàcia cada 4 anys

Una vegada aprovat quadriennalment el catàleg d'oficines de farmàcia s'ha de convocar un concurs en el termini màxim de sis mesos. El concurs ha de preveure l'adjudicació de com a mínim el 80 % de les oficines de farmàcia vacants que estableix el catàleg. No obstant això, si és necessari per satisfer les necessitats de la població, es pot convocar un concurs amb les oficines de farmàcia necessàries abans que es compleixi el quadrienni. Així mateix, les oficines que romanen vacants s'han de revisar amb l'aprovació dels catàlegs successius.

En el concurs de farmàcia poden participar tots els llicenciats o graduats en farmàcia, excepte els farmacèutics que hagin transmès la titularitat parcial o total d'una oficina de farmàcia durant els set anys anteriors a la data de convocatòria del concurs.

Només es poden computar els mèrits amb data posterior a la data d'obertura o transmissió de la farmàcia adjudicada. Així mateix, l'adjudicatari d'una oficina de farmàcia que en dugui a terme l'obertura efectiva no la pot transmetre totalment o parcialment a títol onerós en un termini de deu anys comptadors des de la data de la resolució d'adjudicació. Aquesta mesura persegueix evitar l'especulació d'oficines de farmàcia i que els adjudicataris d'una oficina es comprometin a explotar-la durant aquest termini mínim.

Actualment a les Illes hi ha un total de 436 oficines de farmàcia, 350 de les quals estan ubicades a Mallorca, 40 a Menorca, 42 a Eivissa i 4 a Formentera.

[Font: Conselleria de Salut. 18/11/2014]

Notícies relacionades a Infosalut
*17/06/2015 - Aprovació del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.
*
20/03/2015 - La Conselleria de Salut presenta la proposta del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.
*02/03/2015 - S’ha publicat la correcció d’errors de la Llei 1/2015 sobre ordenació farmacèutica.
*25/02/2015 - Es modifica el Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, sobre l'ordenació farmacèutica.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.
*09/02/2015 - Es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears.