Categoria: Cicles formatius i universitat

Establiment de diversos currículums dels cicles formatius de grau superior

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 180, de 29 de juliol de 2015, s'han publicat diverses Ordres, per les quals s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau superior, corresponents als títols de tècnic superior següents:

Aquests títols es van establir i alhora es van fixar els seus ensenyaments mínims l'any 2014, excepte el de Tècnic Superior en Ortoprotèsi i Productes de Suport que va ser el 2013. Tot això d'acord amb l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu i amb l'altra normativa vigent.

Aquestes ordres pretenen estipular els currículums dels cicles formatius de grau superior corresponents als títols esementats anteriorment.

El primer curs d'aquests cicles formatius s'oferirà el 2015-2016. La durada total d'aquests mòduls formatius és de 2.000 hores. Quan s'ofereixin en règim presencial, tret d'algunes excepcions, s'organitzaran en dos cursos acadèmics.

L'ensenyament serà bilingüe, incorporant-se la llengua anglesa, com a mínim, en dos mòduls professionals.

Els mòduls que s'oferexien són a distància, combinats (ensenyament presencial i a distància) i per a persones adultes.

[Font: BOE. Núm. 180. 29/07/2015]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]