Categoria: Formació especialitzada

Directrius sobre els documents acreditatius d'avaluacions dels especialistes en formació

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 95, de dia 19 d'abril de 2018, s'ha aprovat la Resolució de la Direcció General d'Ordenació Professional, per la qual s'aproven les directrius bàsiques que han de contenir els documents acreditatius de les avaluacions dels especialistes en formació.

La Llei 44/2003, d'ordenació de les professions sanitàries, assenyala que les activitats dels residents seran objecte de les avaluacions que reglamentàriament es determinin i, en tot cas, existiran avaluacions anuals i una avaluació final del període formatiu.

En el Reial decret 183/2008 es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada. En particular, en un dels seus articles especifica que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat aprovarà les directrius bàsiques que han de contenir els documents acreditatius de les avaluacions, aplicables a totes les unitats docents acreditades per impartir formació especialitzada.

Aquestes directrius incorporen les aportacions dels òrgans autonòmics i assessors en matèria de la formació sanitària especialitzada i han estat informades per la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut i per la Comissió Permanent del Consell Nacional d'Especialitats.

En aquesta Resolució es resolen els següents aspectes:

  • S'aproven les directrius bàsiques, que han de contenir els documents d'avaluació dels especialistes en formació (vegeu Annex I).
  • Aquestes directrius s'aplicaran als especialistes en formació a partir del curs 2018/2019, qualsevol que sigui la convocatòria en la qual hagin obtingut plaça.
  • Els certificats de notes dels residents adjudicataris de plaça en les convocatòries anteriors a les proves selectives 2017/2018, amb cursos avaluats conforme a l'Ordre de 22 de juny de 1995, per la qual es regulen les Comissions de Docència i els sistemes d'avaluació de la formació de Metges i de Farmacèutics, s'expediran segons el sistema de qualificació d'aquesta ordre, aplicant les taules d'equivalència de l'Annex II d'aquesta resolució.

[Font: BOE. Núm. 095. 19/04/2018]

[Foto: Infosalut]