Categories: Institucions sanitàries, Cicles formatius i universitat

Els professionals de la psicologia aconsegueixen l'exempció del màster oficial del professorat

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria d'Educació i Universitats ha aprovat l'exempció del Màster de Formació del Professorat per a tots aquells professionals llicenciats o graduats en Psicologia abans de l'1 d'octubre de 2009.

Després d'anys de negociacions i de defensa dels drets dels professionals afectats per la mesura, el COPIB celebra la decisió del Govern Balear, avalada per la resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats.

En virtut de l'esmentada resolució, publicada en el BOIB núm. 16, de dia 1 de febrer de 2024, s'ha aprovat una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents, amb la finalitat de cobrir a totes les illes vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions en centres públics d'ensenyament no universitari, dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats per al curs 2024-2025. El document contempla l'exempció del màster del professorat als llicenciats en Psicologia que aportin la documentació establerta.

En concret, s'assenyala que s'exceptua l'exigència del màster universitari que acredita la formació pedagògica i didàctica per ocupar places de les especialitats i funcions dels cossos de professors d'Educació Secundària Obligatòria i batxillerat, de professors tècnics de formació professional i de professors d'escoles oficials d'idiomes, en els casos en què s'acrediti que es compleix, amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, algun dels requisits següents:

Estar en possessió de la llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.

La decisió de la Conselleria, converteix les Illes Balears en una de les comunitats autònomes que aconsegueix l'exempció del màster de formació del professorat, juntament amb Andalusia, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat de Madrid, La Rioja o el Principat d'Astúries.

Per a més informació, consulta la resolució en aquest enllaç al BOIB.

[Font: COPIB. 12/03/2024]

[Foto: Polina Zimmerman / Therapist holding notebook / CC BY-NC-ND 2.0]