Categoria: Recursos humans

Llistes definitives de la especialitat inspecció mèdica de la CAIB

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020, s’ha publicat la Resolució, per la per la qual s’aproven les llistes definitives del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat inspecció mèdica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca.

Aquesta resolució correspon a la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, i s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat inspecció mèdica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca.

La convocatòria es va publica en el BOIB núm. 25, de 27 de febrer de 2020

A l’annex 1 de la resolució esmentada, podeu consultar la llista definitiva de persones admeses.

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- pot interposar-se un recurs de reposició, en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució. També es pot presentar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent de la publicació d'aquesta resolució.

[Font: BOIB. Núm. 131. 25/07/2020]

[Foto: Infosalut / Despatx / CC BY-NC-SA 4.0]