Categoria: Recursos humans

Llista definitiva d'administratiu de la CAIB a l'illa d'Eivissa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 56, de dia 29 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 20 d’abril de 2021, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos administratiu, de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa.

S'aprova la composició final de la borsa de personal funcionari interí del cos administratiu, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució.

[Font: BOIB. Núm. 56. 29/04/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]

Notícies relacionades